Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Projekt

FFA - Förebyggande friskvårdsarbete

I FFA-projektet samverkar företag och kommun för att förbättra medarbetarnas hälsa och livsstil. En grundtanke är att god hälsa ger både mänskliga och ekonomiska vinster och stor vikt läggs på förebyggande åtgärder.

Totalt 1750 anställda arbetar utifrån en social gemenskap i ett nätverk med gemensamma utbildningar och aktiviteter där erfarenheter kan utbytas.

Hälsoinspiratörer, ca 1 per 25-30 anställda, strävar efter att förbättra medarbetarnas livsstil genom information, stöd och hjälp till sundare vanor och eftersom de finns på arbetsplatsen har de möjlighet att öka motivationen dagligen.

Projektet avslutades 2011-06-30.
Slutrapporten finns härPDF
Attityd i Karlstad har gjort en extern utvärdering.
UtvärderingenPDF

Projektet har varit väldigt framgångsrikt. Över 1100 personer har deltagit i projektets olika aktiviteter.
Många har kommit igång med regelbunden motion och har därmed förbättrat sin kondition tillika sin hälsa.
Konceptet kommer att drivas vidare då nya företag har anslutit sig. Man håller nu på att arbeta fram former för hur man ska driva detta i fortsättningen.
Modellen kan även bli en förebild för övriga kommuner i landet, då den är helt unik.

Föräldrafocus

Rapporter från landstinget, skolan, coacher och socialtjänsten har gett kännedom om gruppen arbetslösa alternativt långtidssjukskrivna föräldrar som uppger att det direkta/indirekta hindret för arbete/studier/hälsa är helt eller delvis hemmavarande barn/ungdomar med någon form av problematik.

Föräldrafocus är ett projekt inom Samordningsförbundet Ö:a Värmland Filipstad Storfors där denna grupp ska identifieras och analyseras varpå ett underlag ska tas fram som kan möjliggöra att föräldrarna kan återgå i arbete/studier/hälsa.

Samverkan sker med socialtjänsten, hälsovården och skolan och fokus läggs på föräldrar av utländsk bakgrund samt unga föräldrar. Representanter från kommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget sköter planering, kontroll och styrning samt agerar bollplank under projektets fortskridande.

Analysen av målgruppen sker på såväl grupp- som individnivå och en sekundär frågeställning är att få klarhet i varför barnen/ungdomarna är hemma, med målsättningen att ta fram en arbetsmetod för att hjälpa dem vidare i sin utveckling.

Ett tjugotal deltagare ingår i studien som fortgår under fyra månader.

Arbetsmöjligheter

Projektet Arbetsmöjligheter har till uppgift att kartlägga och analysera den grupp av människor som i Filipstads och Storfors kommun sökt ekonomiskt bistånd efter utförsäkring. Kommunerna ska med arbetet motverka risken för utanförskap hos målgruppen och öka möjligheterna till sysselsättning.

Genom framförallt djupintervjuer sker en målgruppsanalys för att finna metoder och processer som underlättar det fortsatta arbetet med målgruppen och kan vävas in i den befintliga verksamheten och arbetet mot utanförskap.

Socialförvaltningen/AIE inom Filipstads kommun samverkar med landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att skapa nya kompetensutvecklingsarenor, utbyta erfarenheter och utveckla arbetsmetoder. Metoderna ska leda till att förhindra bidragsberoende, social isolering, brist på delaktighet och känslan av otrygghet.

Studien fortgår i fyra månader och en styrgrupp har övergripande ansvar för planeringen, godkänner faserna och säkerställer att arbetet utförs effektivt och fortskrider utifrån regler, krav och beslut från Socialfonden samt kommunerna.