Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Bygglovsbeslut för aktivitetspark

Här kan du läsa handlingarna om bygglovsbeslut som tagits enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 41b§.

Bygglov har lämnats för nybyggnad av en aktivitetspark på Flakudden, på fastigheterna Östra Filipstad 1:237 och Östra Filipstad 1:245. Beslutsnummer MOB 2017 §56.

Hur du överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen hos Länsstyrelsen (förvaltningsbesvär)

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos Länsstyrelsen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga i så fall en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Miljö- och stadsarkitektkontoret,
Filipstads kommun

Handlingar

Här kan du läsa handlingarna. (pdf, 3 MB)

Handlingarna finns även tillgängliga på Hantverksgatan 22 i Filipstad.

Kontakt vid frågor

Henric Forsberg 0590-611 31

Tony Trust 0590-611 39

Senast uppdaterad: 2017-08-23