Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Pågående detaljplanearbete

Följande detaljplaner är nu utställda för samråd. Skriftliga synpunkter på planförslagen ska ha inkommit till Filipstads kommun senast 10 december.

De båda planerna handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygg­lagen (PBL 2010:900) och planförslagen är förenliga med kommunens översiktsplan.

Detaljplan för Finnshyttan, Filipstads kommun

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Finnshyttan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg, Filipstads kommun

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg. Syftet med detaljplanen är att säkerställa campingens utveckling samt klargöra vad området kring Storbrohyttan (riksintresse och byggnadsminne) kan användas till för att kunna utvecklas som besöksmål samtidigt som riksintresset inte påverkas negativt. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse vid den så kallade Wasavillan och omvandling av smedjan med närområde till bostäder.

Samråd

Planerna redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11a § PBL. Samråden pågår under tiden 13 november till 10 december 2017. Förslagen till detaljplaner med tillhörande handlingar finns tillgängliga på Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad.

Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller mos@filipstad.se

Senast 10 december 2017 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor om planförslagen kontakta Lena Wahlgren, fysisk planerare, tel. 0590-611 61, e-post lena.wahlgren@filipstad.se eller Hannes Fellsman, förvaltningschef, tel. 0590-611 38, e-post hannes.fellsman@filipstad.se

Samrådshandling detaljplan Finnshyttan

Planbeskrivning (pdf, 2 MB)

Plankarta del 1 (pdf, 2 MB)

Plankarta del 2 (pdf, 2 MB)

Behovsbedömning (pdf, 597 kB)

Trafikutredning (pdf, 962 kB)

Naturvärdesinventering (pdf, 6 MB)

Grundundersökning (pdf, 12 MB)

Förenklad fastighetsförteckning (pdf, 275 kB)

Samrådshandling detaljplan Storbron

Planbeskrivning (pdf, 3 MB)

Plankarta (pdf, 895 kB)

Behovsbedömning (pdf, 590 kB)

Naturvärdesinventering (pdf, 3 MB)

Grundundersökning (pdf, 10 MB)

Förenklad fastighetsförteckning (pdf, 277 kB)

Kontaktinformation Fysisk planerare - Lena Wahlgren