Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Lagakraftvunna planer

Följande detaljplaner i Filipstads kommun har under 2012 vunnit laga kraft.

Detaljplan för Kalhyttan 1:96.

Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-19, § 32. Lagakraftvunnen 2012-05-24.

Planområdet är beläget i Kalhyttan vid Färnsjöns västra strand. Arealen är ca 1,2 ha och marken ägs av exploatören. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra bebyggelse med fritidshus. Planområdet som ligger i nära anslutning till Kalhyttans skidstadion kommer att utgöra ett viktigt komplement till detta.

Plankarta (pdf, 1 MB)
Planbeskrivning (pdf, 2 MB)

 

Detaljplan för Nykroppa 14:1 och del av 10:1.

Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-31, § 99. Lagakraftvunnen 2012-11-30.

Planområdet ligger i anslutning till kyrkan i Nykroppa och består av två delar, dels hela fastigheten Nykroppa 14:1 och dels södra delen av fastigheten Nykroppa 10:1.

Syftet med planen är att ändra beteckningar från allmänt ändamål och begravningsplats till bostäder för tre av byggnaderna inom planområdet. Planens syfte är också att fastställa infartsvägarna till husen.

I gällande översiktsplan utpekas området som en kulturmiljö av regionalt intresse. Förändringen som bl. a. innebär att församlingshemmet görs om till bostäder är inte helt i linje med ställningstagandet i översiktsplanen. Enligt översiktsplanen skall hänsyn tas till befintlig bebyggelse vad avser formspråk, material och färgsättning. Skydds- och varsamhetsbestämmelser har därför införts. Planförslaget innefattar även ett upphävande av strandskyddet inom delar av planområdet.

Plankarta
Planbeskrivning (pdf, 1 MB)

 

Detaljplan för Yngshyttan 1:216 (Malmgården i Persberg).

Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, § 107. Lagakraftvunnen 2012-12-28.

Planområdet består av fastigheten Yngshyttan 1:216 och ligger i Persberg, vid korsningen Högbergsvägen/Holmfastvägen.

Planen syftar till att genom ändring av detaljplanebestämmelser möjliggöra för bostäder samt handels- och kontorsverksamhet inom fastigheten. Den föreslagna detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Plankarta
Planbeskrivning (pdf, 966 kB)
Kungörelse (pdf, 59 kB)

 

Rätt till ersättning

Miljö- och stadsarkitektkontoret vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada på grund av ovanstående beslut kan bli berättigad till ersättning. Bestämmelser om detta finns i 14 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Den som vill ha sådan ersättning måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från den tidpunkt respektive plan vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kontaktinformation

Fysisk planerare - Lena Wahlgren

Senast uppdaterad: 2017-06-28