Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Barn som far illa

Du kan kontakta oss om du misstänker att ett barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. Det är viktigt att barnet får det hjälp som behövs i rätt tid.

Föräldrar eller andra, som är oroliga för sina eller andras barn och ungdomar, kan vända sig till någon av socialsekreterarna i Barn- och ungdomsgruppen. Det kan gälla oro beträffande alkohol/narkotika, misshandel, kriminalitet, hemförhållanden, kommunikationsproblem eller gränssättning.

I socialtjänstlagen uttrycker man ordagrant att personer som får kännedom, genom exempelvis en iakttagelse som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa bör anmäla detta. Nedanför kan du se ett utdrag ur socialtjänstlagen.

14 kap. 1 § socialtjänsten inleds med: Var och en som får kännedom om något, som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden

Myndigheter och anställda inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård har skyldighet att genast anmäla till socialtjänst om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet, som berör sjukvården eller på socialtjänstens område.

Lite kort om utredningsprocessen

Utredning

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten görs det först en förhandsbedömning. Under denna tid samtalar vi med föräldrar och barn, samt andra berörda om vi anser att behovet finns. Ett beslut tas om det ska startas en utredning eller ej. Om förhandsbedömningen leder till en utredning, har vi fyra månader på oss att komma fram till en bedömning och beslut om eventuella insatser.

Beslut

Alla beslut som socialtjänsten tar, tas alltid utifrån barnens bästa och behov. Beslut som tas kan ledda fram till att det behövs stöd i from av:

  • Öppenvård
  • Kontaktperson och kontaktfamilj
  • Familjehem eller institution
  • Råd och stöd av socialsekreterare
  • Kontakt med en annan myndighet

Socialnämnden kan ansöka om vård i enlighet med lagen om vård av unga, LVU, om utredningen finner allvarliga missförhållanden i hemmet eller om ungdomen uppvisar ett skadligt beteende.