Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Ny skola, Filipstad

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering.

Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-12, § 24. Justerat protokoll med beslutet att anta detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2020-03-18.

Upplysningar lämnas av:
Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, 070-686 11 55 eller inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Planhandlingar

Meddelande om antagande (pdf, 55 kB)

Antagandebeslut (pdf, 893 kB)

Besvärshänvisning (pdf, 199 kB)

Plankarta (pdf, 748 kB)

Planbeskrivning (pdf, 8 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 1 MB)

Bilagor

Samrådsredogörelse (pdf, 774 kB)

Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf, 738 kB)

Dagvattenutredning (pdf, 4 MB)

Trafikbullerutredning (pdf, 2 MB)

PM Trafik (pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 2020-05-07