Filipstads kommun startsida

Granskning av detaljplan för Ny skola, Filipstad

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola F-6, Filipstad.

Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen nu tillgängligt för granskning under tiden
7 oktober – 3 november 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Underrättelse om granskning skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter.

Planförslaget med bilagor finns även tillgängligt i följande lokaler:

 • Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad
  Öppettider: måndag – fredag 8.00–16.00
  Avvikande öppettider: 1 november 8.00–15.00
   
 • Filipstads bibliotek
  Öppettider: måndag – torsdag 10.00–18.00, fredag 10.00–17.00, lördag 11.00–13.00
  Avvikande öppettider: 1 november 10.00–15.00, 2 november stängt

Den som har synpunkter på planförslaget kan under granskningstiden framföra dessa till Filipstads kommun,
Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad, via vår e-tjänst nedan eller till mos@filipstad.se.
Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 3 november 2019.

Granskningen är den sista delen av planprocessen innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av:
Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, 070-686 11 55 eller inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Synpunkter

Du kan använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter på detaljplanen: E-tjänst för synpunkter

Planhandlingar

Plankarta (pdf, 750 kB)

Planbeskrivning (pdf, 6 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 774 kB)

Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf, 738 kB)

Dagvattenutredning (pdf, 4 MB)

Trafikbullerutredning (pdf, 2 MB)

PM Trafik (pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 2019-10-04