Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Bygglov har beviljats för panncentral i Filipstads centralort

Meddelande om bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen 9kap. 41 b§.

Bygglov har beviljats för nybyggnad av en panncentral med en yta av 500m² på fastigheten Mossen 1 (Jonstorpsvägen 17).

Kontakt:
Henric Forsberg 0590-611 31
Tony Trust 0590-611 39

Beslutet kan överklagas senast den 7 augusti.

Handlingar (pdf, 2 MB)

Handlingar finns även tillgängliga på Hantverksgatan 22, Filipstad.

Hur du överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär):
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos länsstyrelsen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att t.ex. ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen.Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga i så fall en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

/Miljö- och stadsarkitektkontoret

Senast uppdaterad: 2018-07-05