Filipstads kommun startsida

2020-02-19

Beslut om att gå vidare med projekteringen av ny skola F-3

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 19 februari 2020 att gå vidare med projekteringen gällande att bygga en ny skola i Filipstads tätort.

Projekteringsarbetet 2019

I mars 2019 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 8 miljoner för projektering av en ny skola och en idrottshall.

Projekteringsarbete pågår, i dialog mellan kommunen och en entreprenör, sedan hösten 2019 och fortgår tills ett färdigt förslag är framtaget. Arbetet med projekteringen handlar om att ta fram en plan för hur en ny skola skulle kunna se ut och fungera och ska leda till ett konkret förslag med angivna kostnader.

Projekteringen omfattar ett stort antal områden, lokaler, lärande miljö, utemiljö, arbetsmiljö, trygghet, trafik etc. Den bästa skolan för barn och personal!

En första uppskattning av budget för skolbygget har varit 200 miljoner kronor (2019).

Från 200 till 150 miljoner

Kommunchefen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen den 4 november 2019 att säkerställa att projektgruppen som hanterar projekteringen av en ny skola ser på möjligheten att minska kostnader, både i anpassning av byggnation och verksamhet.

Förslag för att få ner kostnaderna för att bygga en ny skola har tagits fram. Det har lett till att den preliminära kostnadsberäkningen sänkts från 200 miljoner kronor till cirka 150 miljoner kronor för en ny skola inklusive en ny sporthall.

En av de faktorer som påverkat en möjlig sänkning av kostnader har varit att den nya skolan anpassas till att vara en F-3-skola. Inom budgeten ingår också iordningställande av Åsenskolan till en skola för årskurs 4-6.

Skola med sporthall

I den preliminära kostnadsberäkningen på cirka 150 miljoner kronor ingår att bygga en ny skola och en tillhörande fullstor sporthall med läktare, vilken svarar upp mot skolans och föreningslivets behov (till exempel innebandy).

Dialog med föräldrar/vårdnadshavare

Kommunen kommer att bjuda in till dialogmöte med berörda föräldrar och vårdnadshavare i den fortsatta projekteringen.

Läs mer om "ny skola F-3" här.


Observera att förslaget om "ny åldersindelning" (F-3 + 4-6) är ett separat ärende som inte behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde.