Filipstads kommun startsida

2020-02-05

Information om ny åldersfördelning för Strandvägsskolan och Åsenskolan

Vi får samtal och frågor som rör Strandvägsskolan och Åsenskolan. Här finns aktuell information i frågan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i januari att ställa sig positiv till en förändring av åldersindelningen från två F-6 skolor till en F-3 och en 4-6 skola i tätorten Filipstad. Däremot har nämnden ännu inte tagit ställning till tidsaspekten för genomförande.

Nästa steg

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 februari kommer förvaltningen att informera om hur man avser att arbeta vidare för att genomföra förändringen på ett bra och tryggt sätt. Förslaget är att genomföra förändringen hösten 2021.

Varför en förändring?

Målet är att skapa en årskurs F-3 skola och en årskurs 4-6 istället för dagens två F-6 skolor. Vi ser detta som ett led i den fortsatta utvecklingen av grundskolans skolutvecklingsarbete och inte i första hand som en ekonomisk besparing. Frågan har diskuterats utifrån andra aspekter. Det handlar om elevernas rätt till en likvärdig skola. Det handlar även om att säkerställa vår kompetensförsörjning och att förbättra personalens förutsättningar.

Barn- och utbildningsnämnden, skolledning och fackliga företrädare är positiva till förslaget att ändra inriktning för Strandvägsskolan och Åsenskolan.

Mer information

Vi är väl medvetna om att detta är en fråga som intresserar många och en hel del är direkt berörda.

Vi återkommer med mer information här på vår hemsida.

Jan-Erik Andrén,
Skolchef