Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Angående ansökan om personlig assistans m.m.

Med anledning av den debatt som förts i såväl media som i sociala medier, vill vi uttala oss runt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS tillkom år 1994 för att de människor som har långvariga funktionshinder, skall kunna få ytterligare hjälp än vad socialtjänstlagen ger. Under senare år har Försäkringskassan ändrat sina bedömningar och våra domstolar avkunnat domar som medfört omtolkning av LSS-lagen och rättsläget har förändrats. Detta är uppmärksammat av regeringen och en översyn av lagen pågår, som ska vara färdig år 2018.

Senaste tiden har den strängare tolkningen av LSS medfört att vi ser exempel på hur dessa tolkningar påverkar individers levnadsvillkor. Det gäller såväl när människor gör en helt ny ansökan om hjälp, som vid omprövningar av befintliga ärenden. Situationen är naturligtvis inte något vi är ensamma om i Filipstad, den finns i hela landet.

Vad gäller handläggningstid av LSS-ansökningar, har vi tidigare slagit fast att 4 månader är vår målsättning för när ett beslut skall fattas. Vi vill framhålla att i de fall vi avviker väsentligt i handläggningstid, görs en intern utredning.

Vi kan inte kommentera enskilda personers ärenden, men det är generellt viktigt att när någon ansöker om till exempel personlig assistans, är det alltid möjligt att samtidigt söka om andra insatser i avvaktan på beslut eller avgörande i rätten. Sådana insatser kan vara annat stöd i och utanför hemmet både enligt LSS och socialtjänstlagen. Även om vi inte kan bistå med hjälp i den form som personen ansökt om, kan vi ofta hjälpa till på annat sätt. Därför är det jätteviktigt att dialog kan föras mellan den som söker om hjälp och den som handlägger ärendet.

2017-01-30

Senast uppdaterad: 2017-01-30