Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Bygglov har beviljats för transformatorstationer

Bygglov har beviljats på tre platser i närheten av Filipstads tätort för att uppföra transformatorstationer.

Bygglov gäller följande tre stationer:

1. Östra Filipstad 1:237: -3,6m² Beslut D 2016-257
I höjd med Nedre Stensta mellan Filipstads Ridklubb och Korthållsbanan

2. Östra Filipstad 1:237: - 6 m² Beslut D 2016-256
Intill Filipstads Ridklubb, strax söder om byggnaderna

3. Västra Filipstad 1:81: - 6m² Beslut D 2016-255
Vid Eriksberg

Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset Hantverksgatan 22, Filipstad och till höger under relaterad information.

Hur du överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär):
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos länsstyrelsen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att t.ex. ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen.Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga i så fall en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

/Miljö- och stadsarkitektkontoret