Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Flytt av Kungsstenen i Nykroppa

Närmiljögruppen i Nykroppa har till Miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun inlämnat en ansökan om att flytta den så kallade Kungsstenen i Nykroppa.

Stenen är idag placerad på fastigheten Kroppa 4:3 och utgör privat tomtmark. Vid en eventuell flytt kommer stenen placeras på fastigheten Kroppa 4:1 som ägs av Filipstads kommun. Avsikten med att flytta stenen är att göra den mer synbar för allmänheten. Stenens nuvarande placering samt förslag på ny placering framgår av bifogad karta (pdf, 344 kB).

Kungsstenen är en övrig kulturhistorisk lämning enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (RAÄ-nummer 10:1) och är därmed inte skyddad som fornlämning enligt kulturminneslagen.

Lämningen utgörs av en minnessten till minne av kung Carl IX i samband med Storfors bruks aktiebolags upplösning. På stenen anges att här byggde Hertig Carl Kroppa kungsgård.

På en karta från 1686 över Kroppa socken anger platsen för kungsgården med en schablon, vilket innebär att det inte går att säga exakt var denna har legat. Föreslagen ny plats för stenen kan ha legat inom kungsgården lika väl som den plats den står på idag.

Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och har meddelat att de inte har någon erinran mot att minnesstenen flyttas till den föreslagna platsen.

Allmänheten samt berörda markägare ges nu möjlighet att inkomma med synpunkter på föreslagen flytt. Handlingar finns tillgängliga på:

  • Konsum Nykroppa
  • Kommunhuset Filipstad
  • Filipstads bibliotek

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 24 november 2016 till:
Filipstads kommun
Miljö- och stadsarkitektkontoret
Box 303
682 27 Filipstad

eller via e-post till miljo-stadsarkitektkontoret@filipstad.se

Har du frågor kan de besvaras av:
Hannes Fellsman, tel. 0590-611 38 eller e-post hannes.fellsman@filipstad.se
Lena Wahlgren, tel. 0590-611 61 eller e-post lena.wahlgren@filipstad.se

/Miljö och stadsarkitektkontoret

Senast uppdaterad: 2016-10-25