Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Grannehörande bygglov på Kroppa 1:22

Då ansökan om lov inkommit för att uppföra två transformatorstationer på fastigheten Kroppa 1:22 ska berörda grannar höras. Till berörda hör även rågrannar som äger mark intill aktuell fastighet.

Filipstads kommun har fått in en ansökan om bygglov för två transformatorstationer med en yta av 6 m² vardera. Transformatorstationerna kommer att placeras vid Påland och Lilla Daglösviken, öster om sjön Daglösen.

Koordinater: SWEREF99 TM N=6613797, E= 455929 (Påland)

SWEREF99 TM N=6613145, E=456560 (Lilla Daglösviken)

Åtgärden kommer ske utanför detaljplanelagt område och då ska grannar och berörda sakägare ges möjlighet till yttrande enligt plan- och bygglagen.

I de båda lovärendena är antalet grannar stort vilket innebär att vi inte kan skicka detta per post. Istället har remissen annonserats i tidningarna Filipstads Tidning, Nya WermlandsTidningen, Värmlands Folkblad och Nerikes Allehanda fredagen 5 maj och lördagen 6 maj.

Ni som vill skicka in en erinran mot projektet ska göra det senast 31 maj 2017 till miljö- och stadsarkitektkontoret skriftligen. I meddelandet bör ni beskriva varför ni emotsätter er projektet.

E-post: mos@filipstad.se

Postadress:
Filipstads kommun
Miljö- och stadsarkitektkontoret
Box 303
682 27 Filipstad

Märk ert meddelande med diarienummer eller projektnamnen ”Påland” eller ”Lilla Daglösviken” beroende på vilket ärende ni erinrar er mot. Diarienumren finns på ärendenas handlingar.

Har du frågor om ansökan, skicka synpunkter digitalt eller vill ta del av handlingarna, kontakta:
Tony Trust, tel. 0590-611 39 eller e-post tony.trust@filipstad.se
Henric Forsberg, tel. 0590-611 31 eller e-post henric.forsberg@filipstad.se

> Bilaga Påland (pdf, 781 kB)

> Bilaga Lilla Daglösviken (pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad: 2017-05-09