Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Video: Förhållningsregler för smittade, hushållskontakter och närkontakter (somaliska, arabiska, tigrinja, dari/persiska)

Kollage med tre personer som sitter vid varsin dator

Korta filmer om coronaläget på somaliska, arabiska, tigrinja och dari/persiska. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

Olika regler gäller beroende på om du är smittad av covid-19, om du är hushållskontakt med en covid-19-smittad eller är en närkontakt.

Här i filmerna berättar samhälls- och hälsokommunikatörerna om reglerna, på språken somaliska, arabiska och tigrinja.

Du kan läsa reglerna på svenska på 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yasmin Adam Isaaq, Samhälls- och hälsokommunikatör

Somaliska

Maxaa khuseeya gobolka Värmland (warbixinta hada jirta 2020-11-05)

Asalamu caleykum , magaceyga waa Yasmin waxan ahay isku xiraha arimaha bulshada iyo caafimadka degmada Filipstad.

Waxan rabaa inaan idinku wargeliyo warbixinno iyo talooyin cusub oo la xiriira Corona/covid-19.

1. Hadii lagaa helay ama lagaaga shakisan yahay caabuqa covid-19 ama aad leedahay calaamado cadeynaya xanuunka oo aad qorsheyneysid inaad is baadho ama aad sugeyso jawaab baaritaanka waa inaad guriga joogtaa!

Hadii aad qabtid caabuqa covid-19 waxaa kula soo xiriiraya qof kamid ah dadka cudurka raadkiisa raaca kaasoo kusiinaya warbixin shakhsiyadeed. Wuxuu waajib kaa saaran yahay inaad la shaqeyso qofkaas raad raacaha cudurka ah aadna raacdo sharucda tilmaamaha ee jira.

Shurucda habdhaqanka waxay khuseyan inu qofka faafinta ka maran yahay, sida caadiga ahna waa ugu yaran todoba (7) maalmood kadib marka uu qofta calamadaha yeeshay iyo ugu yaran laba maalmood oo uu qandho la’aan yahay iyo weliba soo raysasho guud ahaan caafimaadka qofka ah.

2. Maxaa khuseeya xiriirka qoyska? (Qof la degan qof qaba cudurka covid-19 oona kujira xaalad faafin)

Lama kulmeysid dadka kale aan ka ahayn dadka aad la degan tahay.
Guriga ka joog shaqada iyo iskuulka (waxay khuseysa dhalinyarta dugsiga sare iyo dadka waawey).
Waxaad kasoo iibsan kartaa dukaamanka adeega daruriga ah.
Caruurta waad geyn kartaa iskulka iyo xanaanada hadii ay daruuri tahay. Dibada ugu dhiib ilmaha macaliminta.
Waxad raaci kartaa gaadiidka dadweynaha hadii ay daruri tahay sida booqasho dhaqtar oo aadan bedel kale haysanin.
Dibada waad u bixi kartaa hadii aad dadka kale ka fogaaneyso.
Taxadar dheeri ah ayaad sameyneysaa astaamaha covid-19 hadii aad isku aragtid is baadh, xataa astaamaha khafiifka ah.
Marka laga hadlayo xiriirka dhow, (waa Qof xiriir la sameyay qof covid-19 qaba oona ku jira xaalada faafinta ama qaadsiinta guri dhaxdiisa in ka yar 2 mitir u jirsaday 15 daqiiqo ama ka badan) Waxay khuseysaa xiriirada dhow ilaa 14 maalmood ka dib waqtiga suurtogalka ah ee cudurka:

Uma baahnid inaad guriga ka joogtid shaqada iyo iskuulka laakiin waa inaad yareysaa sida ugu suurtagalsan la kulanka dadka xilliyada firaaqada.
Taxadar dheeri ah ayaad sameyneysaa astaamaha covid-19 hadii aad isku aragtid is baadh, xataa astaamaha khafiifka ah. Guriga joog inta aad jawaabta sugeyso.

Warbixin buuxda waxaad ka heleysaa bogga internetka gobolka Värmland iyo 1177

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skillnad-pa-hushallskontakt-och-nara-kontakt-varmland/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mahadsanidiin

Fatiha Benlafquih, Samhälls- och hälsokommunikatör

Filmon Fitwi, Samhälls- och hälsokommunikatör

Tigrinja

እንታይ የድሊ ኣብ ቬርምላንድ ( 2020-11-05)

ሽመይ ፊልሞን ፊትዊ ይበሃል ስርሐይ ከኣ ኣብ samhälls- och hälsokommunikatör i Filipstad kommun ኢዩ።

ሒዘዮ መጽየ ዘለኩ ሓበሬታ ከኣ ብዛዕባዚ ኣስጋኢ ኮይኑ ዘሎ ኮሮና ኮቪድ-19 ኢዩ።

1.እንተ ደኣ ኮቪድ ሒዝካ ወይ ውን ተጠራጢርካ ምልክታት ሃልዩካ ማለት ናይ ኮቪድ-19 ከምኡ ውን መደብ ኣለካ መርመራ ክትገብር ወይ ውን መርመራ ጌርካ መልሲ እትጽበ እንተደኣ ሃሊካ ኣብ ገዛካ ኮፍ በል። እንተ ደኣ ኮቪድ ሃልዩካ ርክብካ ምስ ናይዝተለከፉ መከታተሊ ኮይኑ ግላዊ ሓበሬታ ትረክብ። እንተደኣ ካብቶም ተለኪፎም ዝተመዝገቡ ሓደ ኮይንካ ነዞም ኣብታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ሕግታት ክትክተሎም ትግደድ።

ናይ ስነምግባር ሕግታት ክሳብ ካብ ምትሕልላፍ ነጻ ትከውን ኢዩ፡ ብቅልል ዝበለ ክንሪኦ ካብ ምልክታት ዝረኣየካ ብውሑዱ(7) መዓልቲ ክትገብር ከምኡ ውን(2) መዓልቲ ካብ ረስኒ ናጻ ክትከውንን ጠቅላላ ምምሕያሽ ከተርኢን ኢዩ።

 • ሓደ ሰብ ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ብሓንሳእ ዝነብር ንሱ ውን ኣብ ከባቢ ምብካል ኢዩ። ኣብ ሓደ ቤት ንዝነብሩ ኩሉ ግዜ ርክብ ምስቲ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ስለዘለዎ ንሱ ውን ግላዊ ሓበሬታ ክወሃቦ ይግባእ።
 • ምስ ካልኦት ሰባት ኣይትራከብ ካብቶም ኣብ ገዛካ ዘለዉ ወጻኢ።
 • ንስራሕ ወይ ናብ ትምህርቲ ኣይትኪድ ኣብ ገዛካ ኮፍ በል(እዚ ንተማሃሮ መንእሰያት ካልኣይ ደረጃን ዓበይትን የጠቃልል)ምስ ካልኦት ሰባት ከራክበካ ዝክእል ዝኮነ ዓይነት ንጥፈታት ኣይትሳተፍ።
 • ንኣገዳሲ ነገር ክትገዝእ ጥራይ ናብ ድኳን ክትከይድ ይግባእ።ኣብ ናይ ህዝቢ መጎዓዝያ ክትጥቀም ይፍቀደካ ዩ እንተ ደኣ ዝኮነ ካልእ ምርጫ ዘይብልካ። ናብነት ከም ናይ ሕክምና ቆጸራ።ቆልዓ ናብ ትምህርቲ ወይ ናብ መዋእለ ህጻናት ክገድፍ ይክእል ኣገዳሲ እንተ ኮይኑ። ኣብ ምግዳፍ ከይኣተወ ኣብ ደገ ይገድፎ።. (ክትረአ ትክእል ኢካ ካብ ገዛካ ወጻኢ እንተ ደኣ ርሕቀትካ ሓሊካ ካብ ካልኦት ሰባት።)
 • ተወሰክቲ ዝረኣዩ ምልክታት ክህልዉ ይክእሉ ኢዮም ናይ ኮቪድ ምልክታት ወላ ውን ኣዚዩ ኣይክበድካ።ኣብ ገዛ ኮፍ በል ክሳብ ናይመርመራካ መልሲ እትረክብ።

ናይቀረባ ርክብ ዝምልከት ,እዚ ከኣ ሓደ ሰብ ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ርክብ ዝነበሮ ኮይኑ ናይ ምልባዕ ክእለቱ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝተሓተ 2 ሜትሮ ርሕቀትን 15 ደቂቅን እዚ ከኣ ክሳብ 14 መዓልቲ ናይ ምሓዝ ክእለት የብሉን።

 • .ከምዚ እንተኮይኑ ከኣ ካብ ስራሕ ይኩን ካብ ትምህርቲ ክትቦክር የብልካን ከምቲ ኩሉ ግዜ ትረክቦ ሰብ ክትረክብ ትክእል ኢካ።
 • ተወሰክቲ ዝረኣዩ ምልክታት ክህልዉ ይክእሉ ኢዮም ናይ ኮቪድ ምልክታት ወላ ውን ኣዚዩ ኣይክበድካ።.

ምልክታት እንተ ሪኢካ ተመርመር ውጺኢትካ ከኣ ተጸበ።

Fullständig information finns på Region Värmlands hemsida och på 1177

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skillnad-pa-hushallskontakt-och-nara-kontakt-varmland/ Länk till annan webbplats.

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ramak Fatahi, Samhälls- och hälsokommunikatör

Persiska/Dari


قوانین و مقرراتی که در استان Värmland از تاریخ 05-11-2020 شامل می شود .

سلام ، من رامک هستم و در شهرداری شهر Filipstad بعنوان رابط صحت و اجتماعی بین شما و شهرداری، کار می‌کنم .

و به شما می خواهم ، راهنمایی همگانی و تازه ای درباره کرونا کووید -۱۹ ، اطلاع بدهم .


اگر شما مبتلا یا مشکوک به عفونت و چرک کووید -19 هستید یا علایم و نشانه هایی دارید که می تواند نشان کووید -۱۹ باشد و در حال برنامه ریزی انجام آزمایش کووید -۱۹ و یا منتظر جواب هستید ، باید در خانه بمانید! اگر شما کووید -۱۹ را دارید از طرف متخصص این بیماری با شما تماس گرفته خواهد شد و به شما اطلاعات شخصی می دهد. شما موظف هستید که با مسئول متخصص بیماری ، همکاری کنید و قوانین مربوطه را پیروی و دنبال کنید. این قوانین تا زمانی که شما کاملا و قطعا صحت خود را دوباره بدست می آورید ، برقرار است . در حالت معمولی ۷ روز از زمانی که شما به این بیماری مبتلا شدید و دو شبانه روز دیگر علاوه بر این هفت روز ، در خانه بمانید تا یقین و اطمینان کامل از اینکه شما دیگر تب و حرارت ندارید و وضعیت بهبودی و صحت کامل دارید .

 1. ۱-چه قوانینی شامل کسانی که سالم هستند و با شخص مبتلا در خانه هستند ، موجود است ؟ شخصی که با فرد در مرحله مبتلا به کووید -۱۹هست ، زندگی می کند .
 • بغیر از افراد خانواده خود حق دیدار افراد دیگر را ندارید.
 • نباید سر کار و مکتب بروید ، (این قوانین برای شما دانش آموزانی که در لیسه ، دبیرستان و همچنین بزرگسالان، درس می خوانید ٫ هم می‌باشد ) و همچنین نباید در فعالیت های دیگری هم که می‌تواند افراد دیگری در آنجا حضور داشته باشند، شرکت کنید .
 • تو اجازه خرید وسایل و مایحتاج زندگی روزانه را دکان‌ها دارید. و اگر مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثلا برای ملاقات با دکتر هستید در صورت نداشتن موتور شخصی ، می‌تواند استفاده کنید . اجازه گذاشتن و آوردن اطفال را در مکتب ها ، البته بیرون از ساختمان مکتب ها ، دارید .( شما اجازه دارید خارج از ساختمان مکتب و با رعایت فاصله لازم از اشخاص دیگر در آنجا حضور داشته باشید)۰
 • خیلی باید مراقب باشید و حتما ضرورت است شما هم آزمایش کووید -19 راهر چند علائم نداشته باشید یا خیلی بسیار خفیف باشد .انجام دهید . در صورت داشتن علائم باید شما تست انجام دهید خود را در خانه حبس کنید تا جواب آزمایش بیاید .
  1. ۲- چه قوانینی برای اشخاصی که با فرد مبتلا به کرونا در تماس بوده اند ، می‌شود ؟
  این قوانین برای شخصی سالمی که با فرد مبتلا به کرونا کووید -۱۹که در مرحله عفونی و چرک بوده است ، تماس داشته اند ، و در داخل منزل و با فاصله کمتر از 2 متر به مدت 15 دقیقه یا بیشتر با شخصی که دارای کووید 19 است ، تماس داشته اند ، شامل می شود. باید به مدت 14 روز بعد از تماس با اون شخص بیمار قوانین زیر را رعایت کنید .
 • ضرورت به ماندن در خانه نیست می توانید به سر کار یا مکتب بروید . تا جایی که امکان دارد باید اشخاص بسیار کمی را بعد از کار و در اوقات فراغت ، ملاقات و دیدار کنید .
 • خیلی باید مراقب باشد و حتما لازم است شما هم آزمایش کووید -19 را بدهد . هر چند علائم نداشته باشید یا خیلی بسیار خفیف باشد. در صورت داشتن علائم باید شما هم تست انجام دهید و خود را در خانه حبس کنید تا جواب آزمایش بیاید . اطلاعات بیش‌تر در سایت شهرداری موجود می باشد .

Mer information finns på kommunens hemsida
https://www.filipstad.se/
på 1177
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skillnad-pa-hushallskontakt-och-nara-kontakt-varmland/
och på Region Värmlands hemsida
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/

Svensk version:

Hej, jag heter……………… och arbetar som samhälls- och hälsokommunikatör i Filipstads kommun.

Jag vill informera er om nya allmänna råd om Corona/Covid-19.

1. Om du har konstaterad eller misstänkt covid-19-infektion eller har symtom som kan tyda på covid-19 och planerar att ta prov eller väntar på provsvar - stanna hemma!

 • Om du har covid-19 kommer du bli kontaktad av en smittspårare som ger dig personlig information. Du är skyldig att medverka i smittspårning och att följa de förhållningsregler som gäller. Det här gäller tills du är smittfri, i normalfallet minst sju (7) dagar sedan du blev sjuk, minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring.

2. Vad gäller för en hushållskontakt? (en person som bor tillsammans med någon som har covid-19 i smittsam fas.)

 • Du ska inte träffa andra människor än de i det egna hushållet/familjen.
 • Du ska stanna hemma från arbete och skola (gäller ungdomar i gymnasiet och äldre) och fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Du får göra nödvändiga inköp i affärer, åka med allmänna kommunikationsmedel om inget annat alternativ finns och resan är nödvändig t ex läkarbesök, lämna barn på skola och förskola om det är nödvändigt. Överlämning ska ske utomhus. (Du får vistas utomhus om du håller avstånd till andra människor)
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga. Stanna hemma tills du fått provsvar.

3. När det gäller närkontakter, (det är en person som haft kontakt med någon som har covid-19 i smittsam fas inomhus på mindre än 2 meters avstånd, i 15 minuter eller mer) gäller följande i 14 dagar efter möjligt smittotillfälle:

 • Du behöver inte stanna hemma från arbete och skola men du ska träffa så få människor som möjligt på fritiden.
 • Du ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga. Stanna hemma i väntan på provsvar.

Fullständig information finns på Region Värmlands hemsida och på 1177

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skillnad-pa-hushallskontakt-och-nara-kontakt-varmland/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/Sjukdomar/covid-19-2/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.