Filipstads kommun startsida

Föreskrifter för taxa för avgifter i förskolor och fritidshem

Föreskrifterna reviderades senast 2024-01-02.

1. Taxa

 • 1.1. Taxan debiteras för plats i förskola och fritidshem som en fast del oavsett närvarotid.
 • 1.2 Barnen kan endast ha en plats i kommunen.
 • 1.3. Avgift debiteras från och med den dag då platsen finns tillgänglig från första inskolningsdagen.

2. Avgift

Avgift beräknas på familjens samlade inkomst enligt följande:

I förskola

 • barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 688 kronor per månad
 • barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 1 125 kronor per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 563 kronor per månad
 • barn 4: ingen avgift

I fritidshem

 • barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 1 125 kronor per månad
 • barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 563 kronor per månad
 • barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 563 kronor per månad
 • barn 4: ingen avgift
 • 2.1. Med barn 1 avses det yngsta barnet.
 • 2.2. Avgift debiteras för innevarande månad under årets 12 månader även under semester och annan ledighet så länge plats är anvisad.
 • 2.3. Minst en (1) fast månadsavgift uttages även vid kortare placeringstid.
 • 2.4. Avgift i fritidshem uttages från den dag skolan börjar det år barnet fyller 6 år.
 • 2.5 För barn som kvarstår i förskolan till skolstart vid 7 år minskas avgiften med 26%.

I allmän förskola

 • 2.6 Avgiften reduceras med 26% från fastställd verksamhetsstart det år barnet fyller 3 år till den dag barnet börjar förskoleklass/skola, det år barnet fyller 6 år. Barn som endast deltar inom den s.k. allmänna förskolan på fastställd verksamhetstid (som regel 15 timmar i veckan, 525 timmar per år) betalar ingen avgift.
 • 2.7 Barn som endast deltar inom den s.k. allmänna förskolan på fastställd verksamhetstid (som regel 15 timmar i veckan, 525 timmar per år) betalar ingen avgift.

3. Inkomstberäkningar

 • 3.1 Familjernas ekonomiska bärkraft utgör grunder vid beräkning av inkomst. Korrekta inkomstuppgifter för familjerna skall lämnas innan platsen tillträds. Uppgiften om förhållanden som påverkar den avgiftsgrundande inkomsten skall snarast lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • 3.2 För att avdrag skall kunna ske på månadsavgiften måste ny inkomstuppgift vara tillhanda senast den siste i månaden innan. Återbetalning av för hög avgift görs som regel endast för föregående månad. Särskild prövning kan göras efter skriftlig ansökan.
 • 3.3 För familjer med stora variationer i den avgiftsgrundande inkomsten beräknas avgiften enligt den genomsnittliga årsinkomsten.
 • 3.4 Felaktig information i inkomstuppgiften (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. Kommunen har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg avgift debiterats.
 • 3.5 Kommunen äger rätt att kontrollera inkomstuppgiften med skattemyndighet, arbetsgivare samt övriga eventuella bidragsgivare i efterhand samt genomför stickprovskontroller.
 • 3.6 Kommunen debiterar högsta avgift när platsinnehavaren har underlåtit att lämna inkomstuppgift.

4. Familjen

 • 4.1 Avgiften grundas på föräldrarnas samlade bruttoinkomster. Som föräldrar jämställs även sammanboende.
 • 4.2 I de fall barn bor i två familjer och båda hushållen har plats i förskola och/eller fritidshem, beräknas avgiften efter hushållens sammanlagda bruttoinkomster var för sig. Avgiften för ett barn får dock inte överstiga maxtaxans tak. Avgiften delas med samma procentandel mellan båda hushållen efter som båda är platsinnehavare. Efter begäran kan annan fördelning göras med hänsyn till omsorgstiden.
 • 4.3 I de fall barn bor i två familjer och båda hushållen har plats i förskola och/eller fritidshem, beräknas avgift, utöver vad som sägs i p. 4.2 efter antalet barn med plats i varje hushåll för sig. För samma barn kan alltså uttaget vara som barn ett i ena familjen och som barn två eller tre i andra familjen.
 • 4.4 Inkomst eller annan jämförbar ersättning för arbete i annat land är avgiftsgrundande i likhet med vad som anges i övrigt i dessa anvisningar.
 • 4.5 För familjer med familjehemsplacerade barn jämställs familjehemsföräldrarna med andra föräldrar. Avgift grundas av arvodesdel samt inkomster i likhet med vad som anges i övrigt i dessa anvisningar.

5. Avgiftsgrundande bruttoinkomster

Följande inkomster/ersättningar mm skall ligga till grund vid beräkning av avgift:

 • Inkomst före skatt och avdrag, inklusive samtliga skattepliktiga tillägg, OB-tillägg, jourersättning, semestertillägg, arvoden mm.
 • Inkomst av rörelse, (det skattemässiga överskottet d.v.s det belopp som överförs till huvuddeklarationsblanketten i enlighet med vad som anges i inkomstskattelagen, avseende innevarade år).
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd.
 • Sjukpenning/sjukbidrag.
 • Föräldrapenning.
 • Vårdbidrag till den del det utgör arvode.
 • Pension (ej barnpension) och livränta.
 • Familjebidrag (i form av familjepenning – värnpliktstjänstgöring).
 • Aktivitetsstöd (ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program).
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Övriga skattepliktiga inkomster och ersättningar.

6. Reducering av avgift

 • 6.1 För barn i förskolan med placering enligt 8 kap 7§ Skollagen reduceras avgiften med 26%. Det avser barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Beslut om sådant avdrag fattas av rektor.
 • 6.2 Från verksamhetsårets start det år barnet fyller 3 år till dess barnet börjar i förskoleklass/skola det år barnet fyller 6 år reduceras avgiften med 26%. (Allmän förskola).
 • 6.3 För barn i fritidshem med placering enligt 14 kap 6§ Skollagen utgår full avgift.
 • 6.4 Individuell prövning kan göras om synnerliga skäl föreligger.

7. Betalningsansvar

 • 7.1 Båda föräldrarna har betalningsansvar alternativt den förälder som ensam har vårdnaden om barnet.

8. Uppsägning av plats

 • 8.1 Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift erläggs alltid för uppsägningstiden.
 • 8.2 Uppsägning av plats sker skriftligt. Uppsägningstiden räknas fr.o.m den dag uppsägningen inkommit till förvaltningen. Om uppsägningstiden kommer att omfatta del av månad debiteras 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag.
 • 8.3 Uppsägning som avser uppehåll i vistelsen beviljas ej för kortare period än 4 månader. (t.ex. under skollov, semester eller annan ledighet och då fortsatt omsorgsbehov är känt).
 • 8.4 Nämnden har rätt att säga upp platsen i förskola/fritidshem om den inte utnyttjas, missbrukas, om felaktiga inkomstuppgifter lämnas eller om debiterad avgift inte betalas.

9. Rätt till plats

 • 9.1 För familj som uppbär skuld för avgift upphör rätten till ny plats till dess att avgiften betalats. Överenskommelse om reglering av skuld kan göras varvid avdrag görs direkt på lön eller på annan inkomst. Plats erhålls en månad i sänder till dess skulden är reglerad.