Filipstads kommun startsida

Grundsärskola

Närbild på kulram i trä

I grundsärskolan ges stora möjligheter att anpassa undervisningen efter varje elevs utveckling, förutsättning och behov. Den obligatoriska grundsärskolan är indelad i grundsärskola och träningsskola.

Grundsärskolan eller gymnasiesärskolan är till för elever som inte kan gå i grundskolan eller gymnasieskolan på grund av sin utvecklingsstörning. Detsamma gäller för den som fått betydande och bestående intellektuell funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Skolplikten i den obligatoriska särskolan är den samma som i grundskolan. Den inträder det år barnet fyller sju år och upphör vid utgången av vårterminen då eleven fyller sexton år. Elev i särskolan har rätt att välja ett tionde skolår, det så kallade frivilliga tionde skolåret.

En av särskolans viktigaste uppgifter är att eleverna får kunskaper och färdigheter som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra. Oavsett elevernas begåvningsnivå och utvecklingstakt skall undervisningen utformas så att elevernas förutsättningar respekteras och att eleven bemöts som någon som har resurser till utveckling, värdefulla erfarenheter och en vilja att lära.

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning . Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättningar. Varje elev har därför en individuell plan för sina studier.

Undervisningen måste vara konkret och åskådlig så man låter eleven uppleva händelser och begrepp med sina sinnen. Eleven måste också ges många tillfällen till att öva och praktisera sina vunna kunskaper.

Grundsärskola finns vid följande skolor:

Träningsskola

I träningsskolan går elever med måttlig till grav utvecklingsstörning. Träningsskolan är mindre teoretiskt inriktad än grundsärskolan. Undervisningen är mer inriktad på att ge eleverna praktisk träning, att uppleva, att känna igen och minnas.

Kursplanen för träningsskolan innehåller ämnesområdena: kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev.

Träningsskola är vid Stjärnskolan för låg- och mellanstadiet, Ferlinskolan har högstadiet.

Rektorer för grundsärskolan

Maria N Svanlind: 1-3 och träningsskolan 1-9

Jan Setterberg: 4-6

Gun Palmqvist: 7-9

Telefonnummer:

0590‑615 13

Telefonnummer:

0590‑613 05

Telefonnummer:

0590‑614 87