Filipstads kommun startsida

Nykroppa skola

Nykroppa skola. Från hög höjd med nya skolgården under ombyggnad

Nykroppa skola är en liten skola, vilket innebär en trygghet för barnen. Skolan har elever från förskoleklass upp till och med det sjätte skolåret. På skolan finns också fritidshem.

Nykroppa skola har ljusa och ändamålsenliga lokaler. Eleverna går i åldersblandade klasser. Vi försöker lägga vikt vid en hälsosam livsstil genom att ha rörelse på schemat flera gånger i veckan, med idrott, promenader och utelek i skogen.

Vi har tid avsatt till sagostund varje dag. I matsalen Savannen erbjuds varje dag ett rikt utbud av grönsaker och miljön är lugn och ombonad.

Vi arbetar också för att göra våra klassrum ombonade, mysiga och lärorika att vara i. Vi upplever att eleverna trivs i skolan och är trygga. Alla känner alla - både vuxna och barn. Genom att vi samarbetar känner vi eleverna innan vi får ansvar för dem som klasslärare.

Förskoleklassen och förskolan har ett samarbete inför övergången på hösten. Under våren börjar de blivande eleverna att besöka verksamheten några dagar för att lära känna miljön och sin nya personal.

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola skall alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen i Nykroppa skola hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Klagomålshantering

Vår strävan är att elever och vårdnadshavare skall vara nöjda med vårt arbete. Det kan dock hända att man har klagomål att framföra. Detta är den rutin som ska tillämpas:

  1. Tag i första hand kontakt med den pedagog som är ansvarig för ditt barn. Det kan vara en förskollärare, en klasslärare eller en mentor beroende på barnets ålder.
  2. Om du inte känner att någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar ansvarig förskolechef eller rektor.
  3. Situationer kan uppstå där du fortfarande inte känner dig nöjd. Då ber vi dig kontakta respektive verksamhetschef.
  4. Om klagomålet fortfarande består skall förvaltningschef och sist Barn och utbildningsnämndens ordförande kontaktas.
  5. Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn så får du kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som tillser att kommunen fullgör sina skyldigheter.

Telefonnummer:

0590‑17 31 50 (skolan)

0590‑17 31 52 (fritids)

Postadress:

Kungsvägen 21
682 90 Nykroppa

Telefonnummer:

0590‑611 62

Telefonnummer:

0590‑60 88 29