Filipstads kommun startsida

Ny skola F-3 i Filipstad

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

En ny skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3 och grundsärskola) och en ny idrottshall planeras att byggas på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Över lång tid har flera skolutredningar gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Detta har resulterat i planer på att bygga en ny skola som ska ersätta Strandvägsskolan.

Strandvägsskolan är gammal, har passerat sin förväntade livslängd och har stora renoveringsbehov. Skolan är dessutom inte anpassad för dagens behov gällande lärmiljö och tillgänglighet.

En ny skola ger möjligheter till en anpassad lärmiljö för dagens (och morgondagens) elever och personal. Kraven från statliga och kommunala styrdokument, exempelvis grundsärskolans behov, kan uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. En ny skola har lägre drift- och underhållskostnader.

För att möta den nya skolans och föreningslivets behov planeras även en ny idrottshall.

En ny skola där:

 • Barnen står i centrum
 • Personalen ges bättre förutsättningar att jobba mot elevernas mål
 • Lärmiljön är anpassad efter dagens och morgondagens behov
 • Tillgänglighet gäller alla
 • Styrdokumentens krav på trygghet och studiero uppfylls
 • Kostnader har beaktats för optimal skola varje investerad krona

Inriktning F-3

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolorganisationen i tätorten ska vara en skola för F-3 och en skola för 4-6. Detta innebär att målet är att bygga en ny skola för F-3 inklusive grundsärskola med tillhörande träningsskola åk 1-9.

Projekteringsarbete

En projektgrupp i kommunen har, på uppdrag av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, projekterat och planerat tillsammans med byggentreprenören NCC hur skolan och idrottshallen ska se ut och fungera. Det är också många andra frågor som retts ut angående skolbygget, till exempel kring trafik, utemiljöer, lekplats och skolbussar. Projekteringsmöten har hållits regelbundet under hela projekteringstiden.

Under tiden för projektering har en detaljplan för området, som medger byggnation av en ny skola och idrottshall, tagits fram och beslutats.

Våren 2020 gjordes en geoteknisk markundersökning på platsen där skolan är tänkt att ligga. Borrningsarbete har gjorts för att se hur marken på området ser ut.

Arbetsgång och förankringsarbete

2019-2020 har inneburit ett intensivt arbete tillsammans (i dialog) med entreprenörer som varit delaktiga i arbetet med att ta fram hur skolan ska kunna se ut och fungera. Det har också gjorts en planering för idrottshallen utseende och funktion. Frågor om IT, telefoni, skolgårdsmiljöer och andra arkitektfrågor har behandlats.

Barnen i centrum!

Under hösten 2019 genomfördes en workshopserie. Arbetsgruppen bestod av NCC, Sweco, representanter från verksamheten och projektledare från Filipstads kommun.

Studiebesök gjordes vid andra skolor för att få intryck och idéer och samla på sig bra eller mindre bra exempel.

Workshopserien utmynnade i en planlösning för skolan och idrottshallen som är väl förankrad med verksamheten.

Ungdomsrådet har varit involverat och gett värdefulla synpunkter.

En ny idrottshall där:

 • Skolans behov uppfylls
 • Föreningslivet får en stark resurs
 • Kravet på integritet och könsneutralitet uppfylls med tillgång till enskild dusch/omklädning
 • Filipstad får en ny ”Arena”
 • Ny skola och Spångbergsgymnasiet får en samlingssal/aula

Hur kan den nya skolan och nya idrottshallen se ut?

I samarbete med arkitekter från SWECO finns nu skisser över skolan. Nedan finns ett förslag på hur den nya skolan och idrottshallen i Filipstad skulle kunna komma att se ut.

Skiss över brun skolbyggnad med grönytor runt omkring

Förslag till detaljplan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola, som varit tillgängligt för granskning. Läs mer om detaljplanen här.

Tidplan för projekt

Kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för skolområdet under våren 2020. Förslag och kostnader för ny skola och idrottshall har presenterats för vidare politiskt beslut hösten 2020. Om beslut fattas att bygga den nya skolan planeras den att vara klar för inflyttning preliminärt hösten 2022.

Kontaktpersoner

Projektägare: Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef, 070-686 11 55

Projektledare (bygg): Stefan Andersson, 070-260 18 58

Projektledare (skola): Per-Arne Söderstedt 070-692 14 13