Filipstads kommun startsida

Ny skola F-3 i Filipstad

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

En ny skola för F-3 (förskoleklass till årskurs 3) planeras att byggas på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Flera skolutredningar har gjorts kring kommunens grundskolor och behovet av lokaler. Planer finns på att bygga en ny skola som kan ersätta Strandvägsskolan. En ny skola för F-6 (förskoleklass till årskurs 6) har tidigare planerats att byggas på tomten bredvid förskolan Lyckan i Filipstad.

Inriktning F-3

Efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden (januari 2020) att skolorganisationen i tätorten ska vara en skola för F-3 och en skola för 4-6 har projekteringen av en ny skola förändrats. Inriktningen är hädanefter (beslut KS februari 2020) att en ny skola för F-3 projekteras.

Projekteringsarbete pågår

En projektgrupp i kommunen arbetar tillsammans med byggentreprenören NCC med att planera hur skolan ska se ut och fungera. Det är också många andra frågor som ska redas ut som hör till skolbygget, till exempel kring trafik, utemiljöer, lekplats och skolbussar. Projekteringsmöten hålls var 14:e dag.

Matsal, mottagningskök och idrottshall planeras

Den nya skolan är planerad att ha 360 elever från förskoleklass till årskurs 3 (F-3). Skolan planeras att få mottagningskök, matsal och tillhörande idrottshall. Idrottshallen planeras till en fullstor hall med omklädningsrum och läktare med 480 sittplatser.

Ett arbete med att ta fram en detaljplan för området som medger byggnation av ny skola och idrottshall har genomförts.

6 april startade en geoteknisk markundersökning på platsen där skolan är tänkt att ligga. Borrningsarbete har gjorts för att se hur marken på området ser ut.

Möten med entreprenörer och personal

I maj 2020 hålls fortsättningsvis möten med entreprenörer som är delaktiga i arbetet med att ta fram hur skolan ska kunna se ut och fungera. Det görs också en planering för hur skola och idrottshallen ska se ut på både insidan och utsidan. Frågor om IT, telefoni, skolgårdsmiljöer och andra arkitektfrågor behandlas.

Projektgruppen kommer att ha nya möten med de referensgrupper, alltså personal inom kommunens verksamheter, som har varit med och haft synpunkter kring en eventuell ny skola i Filipstad.

Hur skulle den nya skolan kunna se ut?

I samarbete med arkitekter och SWECO finns nu de första skisserna över skolan. Här är ett förslag från maj 2020 på hur den nya skolan i Filipstad skulle kunna komma att se ut.

Tre skisser över ny skolbyggnad

Förslag till detaljplan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola, som varit tillgängligt för granskning. Läs mer om detaljplanen här.

Tidplan för projekt

Kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för skolområdet under våren 2020. Förslag och kostnader för ny skola och idrottshall ska presenteras för vidare politiskt beslut hösten 2020. Om beslut fattas att bygga den nya skolan planeras den att vara klar för inflyttning preliminärt hösten 2022.

Kontaktpersoner

Projektägare: Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef, 070-686 11 55

Projektledare (bygg): Stefan Andersson, 070-260 18 58
Projektledare (skola): Per-Arne Söderstedt 070-692 14 13

Senast uppdaterad: 2020-07-06