Filipstads kommun startsida

Kommunala regler för skolskjutsar

Barn och elever som bor långt från sin skola är berättigad till skolskjuts. Skjuts kan erbjudas om det är långt mellan bostad och hållplats.

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleverna går i den skola kommunen placerat dem i.

Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt utifrån vilka trafikförhållanden som råder. Skolskjuts behöver inte anordnas från bostadsadressen eller anpassas till varje elevs skoltider. Det finns inget generellt hinder mot att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets eller skolans närhet. Men i det enskilda fallet ska kommunen ta särskild hänsyn till om eleven har en funktionsnedsättning och om det finns behov av att hämta eleven vid hemmet. (Skolverket)

Barn och utbildningsnämnden i Filipstad har i sina riktlinjer beslutat om nedanstående minimiavstånd till skolan som berättigar till skolskjuts.

  • Elev i förskoleklass: 2 km
  • Elev i årskurs 1-6: 3 km
  • Elev i årskurs 7-9: 4 km

Ovanstående minimiavstånd gäller även från bostad till särskilt anvisad uppsamlingsplats/hållplats.

Frågor besvaras av respektive skolexpedition som också tar emot ansökningar.

Strandvägsskolan (även Brattfors skola) Telefon: 0590-615 14
Adress: Parkvägen 1, 682 31 Filipstad

Åsenskolan (Nykroppa skola) Telefon: 0590-615 43
Adress: Bäckvägen 8, 682 34 Filipstad

Ferlinskolan Telefon: 0590-614 88
Adress: Rektor Furuskogs gata 2, 682 33 Filipstad

Stålvallaskolan (även Nordmarks skola) Telefon: 0590-17 31 30
Adress: Skolgatan 36, 680 96 Lesjöfors

 

Ansökan om skolskjuts vintertid

Ansökan om skolskjuts vintertid kan beviljas om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt. Ansökan görs via blankett som finns bland våra e-tjänster.

Skolskjuts kan beviljas under vintertid (så kallad vinterskjuts) om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt, till exempel genom att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar eller att sikten för fordon nedsätts av mörker på en krokig eller backig väg.

Enbart kyla, blåst eller mörk skog utgör dock inte trafiksäkerhetsskäl vintertid.

Vinterskjuts ordnas vanligtvis inte inom tätorter.

Minimiavstånd hem–skola: 2,5 km.

Ansökan om vinterskjuts görs för ett läsår i taget.

Vinterskjuts kan beviljas för perioden vecka 47–vecka 11.

Blankettens namn är "Skolskjuts vintertid (vinterskjuts)".

Blanketten skickas till Åsenskolans expedition, Bäckvägen 8, 682 34 Filipstad

Ansökan

Ansökningsblanketter hittar du bland våra e-tjänster i kategorin Barn & utbildning/Grundskola.

Senast uppdaterad: 2019-01-02