Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Information kring lån av skol-pc

Filipstads kommun har beslutat att alla elever i årskurs 7-9  får låna en bärbar dator. Projektet heter "Min dator" och skall vara ett medel för att nå ökad måluppfyllelse.

Dagens undervisningsmetoder förutsätter god tillgång till datorer och att varje elev har tillgång till en egen dator är även en rättvisefråga. Forskning visar att elever blir mer engagerade, självständiga och kreativa när tillgången till datorer ökar.

Projektnamnet "Min dator" skall symbolisera känslan av att det är elevens egen dator som vårdas på samma sätt som privata ägodelar. Datorn är endast till för eleven och dennes skolarbete. Efter lånetiden skall datorn återlämnas eller köpas ut för en låg kostnad.

Vad får eleven låna?

Med datorn följer en nätadapter (kabel m.m. för laddning) och en ryggsäck eller sleeve. Ryggsäcken är gjord för att skydda datorn så det är bra om den används. Eftersom alla elever har likadana ryggsäckar bör de märkas med namn eller andra kännetecken utan att skada ryggsäcken eftersom ryggsäcken skall följa datorn vid eventuellt återlämnande.

Operativsystemet Windows 8.1 används i datorn och får inte uppgraderas. Förutom Windows så är ett antivirusprogram installerat och det får inte bytas ut eller kompletteras. Alla övriga resurser som behövs i skolarbetet hittas i Lärportalen som finns som en genväg på skrivbordet.

Program och säkerhetskopiering

Datorn är till för skolarbete och eleven får endast installera program och ladda hem filer, t.ex. filmer och musik, som behövs i skolarbetet och efter godkännande av skolan. Skolans IT-personal har rätt att när som helst hämta in en dator för ominstallation, t.ex. vid misstanke om virussmitta eller olaglig filhantering. Därför bör viktiga dokument, bilder m.m. sparas i OneDrive som är en del av molntjänsten Office 365.

Nätåtkomst och inloggning

När eleven är i skolan kopplar datorn upp sig mot skolans trådlösa nätverk automatiskt. För att få tillgång till datorn krävs en inloggning som tillhandahålls av skolan. Första gången måste inloggningen ske i skolan för att rätt inställningar skall göras. Detta gäller även efter en ominstallation. För att få tillgång till Internet i hemmet får eleven göra de inställningar som behövs. Mer om nätverk finns under rubriken Trådlösa nät.

Skötsel och felhantering

Datorn skall vara med under skoldagen och batteriet fulladdat vid dagens början. När datorn behöver förvaring under luncher, idrottslektioner o.s.v. sker detta på av skolan anvisad plats.

Om något händer med datorn skall kontakt omedelbart tas med skolans personal. Vid stöld och olycksfall ansvarar skolan för eventuella försäkrings- och polisärenden. Om datorn är trasig skall den lämnas in till skolan. Vid normal aktsamhet erhåller eleven en reservdator under servicetiden och vid behov en ersättningsdator. Oaktsamhet eller att avsiktlig tillfoga datorn skada som innebär kostnader för skolan leder till ersättningskrav.

Återlämnande

När eleven slutar skolan skall datorn återlämnas enligt instruktioner från skolans personal dock senast fem dagar efter sista skoldag. Om eleven går färdig sin utbildning kommer eleven att få ett erbjudande att köpa datorn till ett förmånligt pris.