Filipstads kommun startsida

Projekt ökad skolnärvaro

Skolledningen vid Spångbergsgymnasiet har beslutat att ett prioriterat område vid Spångbergsgymnasiet med start höstterminen 2017, ska vara ökad närvaro bland eleverna. Syfte är att minska frånvaron och med det öka närvaron vilket ska resultera i att ännu fler elever lämnar Spångbergsgymnasiet med fullgjord examen. Projektet kommer även att fortgå läsåret 2019/2020.

Om elever lämnar gymnasiet utan fullgjord examen har det stor påverkan på deras framtid. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara kunskapskraven vid det program som de är intagna vid, och det kan ge många negativa konsekvenser som följd för individen och samhället.
Ur rapporten ”Vänd frånvaro till närvaro” från Sveriges Kommuner och Landsting.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men det finns starka skäl att hjälpa eleverna att fullgöra sin gymnasieutbildning. Det handlar om individers möjligheter till arbete, vidareutbildning och delaktighet i samhället.

Vilka framgångsfaktorer finns när det gäller skolnärvaro?

 • Goda relationer – bra socialt klimat.
 • Kunskapsfokus – eleverna ska klara kunskapskraven.
 • Samverkan – med andra aktörer i samhället.
 • Att lyssna på eleverna – göra dem delaktiga.
 • Tydligt ledarskap – cheferna framhåller att skolnärvaron ska prioriteras.
 • Allas engagemang – diskussioner om skolnärvaro bör föras i olika sammanhang ex arbetslagsmöten, möten i elevhälsagruppen, skolledning.
 • Rutiner och systematiskt förbättringsarbete – rutiner för skolnärvaroarbetet är förankrade hos alla såsom personal, elever, vårdnadshavare och andra samhällsaktörer.
 • Samarbete med vårdnadshavare – ett bra samarbete med vårdnadshavare är av stor betydelse.
 • Tekniska förutsättningar – fungerande frånvarorapproteringssystem.

Spångbergsgymnasiet ansvarar för flertalet av framgångsfaktorerna och har prioriterat dessa under många år. Arbete ska fortgå och befinner sig i en ständig förbättringsprocess. Samarbete med vårdnadshavare (gäller omyndig elev) är en förutsättning för att det prioriterade området ökad skolnärvaro, ska ge det resultat som skolledningen önskar – att ännu fler elever lämnar Spångbergsgymnasiet med fullgjord examen.

Samarbete med vårdnadshavare och tekniska förutsättningar har en tydlig beröringspunkt. Via skolans frånvarosystem ”skola 24” skickas ett sms till vårdnadshavaren för omyndig elev, om eleven är frånvarande. Detta görs även om frånvaron är anmäld – en säkerhetsåtgärd, för att vårdnadshavaren ska få en bekräftelse på att eleven är frånvarande och för att frånvarosystemet inte ska kunna användas på olämpligt sätt.

Skolledningen vill göra er som vårdnadshavare uppmärksamma på att ni anmäler till skolan, ifall ert mobilnummer ändras. Kontakta mentor eller administrationen 0590–614 12.

När en elev blir myndig kommer skolan inte att kontakta vårdnadshavaren vid frånvaro, om inte särskilt medgivande finns av berörd elev. Uppgifter om närvaro/frånvaro är däremot en offentlig uppgift, vilket innebär att vårdnadshavare kan kontakta skolan för att få uppgift om hur närvaron/frånvaron ser ut för myndig elev. Detta sker enklast genom att ta kontakt med berörd mentor.


Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan - Om skolk i gymnasieskolan – till vårdnadshavare

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man delta i undervisningen. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper.

Elever som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Skolan är därför skyldig att rapportera till CSN när en elev inte studerar på heltid. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in studiehjälpen. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till annat ekonomiskt stöd.

Här får du information från Skolverket och CSN om skolk i gymnasieskolan och hur det påverkar studiehjälpen.

Eleven ska delta i undervisningen

Varje elev i gymnasieskolan ska få en individuell studieplan som visar hans eller hennes studieväg och kurser. Dessutom får eleven ett schema som visar den undervisning han eller hon ska delta i. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att eleven självständigt under lärarens ledning genomför arbetsuppgifter som kräver besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Att eleven endast vistas i skolans lokaler (som korridorer eller uppehållsrum) räcker inte. Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i under­visningen, dvs. varit aktivt studerande. Rektors beslut om ledighet för en elev kan vara ett undantag.

Vad är skolk?

En elev som är frånvarande från undervisningen och inte har en giltig anledning, skolkar. Som giltig frånvaro räknas t.ex. att man har fått ledigt eller är sjuk. Om eleven är sjuk eller inte kan delta i skolarbetet av annan anledning ska han eller hon direkt anmäla det till skolan.

Vilka föräldrar får information om frånvaro?

Skolan ska informera dig som vårdnadshavare om elevens skolsituation och frånvaro. Dessutom ska skolan berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan skolan inte på eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Du kan däremot själv kontakta skolan för att få reda på om eleven varit frånvarande.

Studera på heltid och få studiehjälp

Elever i gymnasieskolan får studiehjälp från CSN om de studerar på heltid. Studiehjälpen betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig, och till myndiga eleven. Eleven kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår.

Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. Det finns undantag, exempelvis elever med funktionshinder och elever på individuella program.

Vad händer när skolan rapporterar skolk till CSN?

När en skola rapporterat att en elev skolkar ska CSN besluta om att dra in studiehjälpen eller inte. Först skickar CSN uppgifterna från skolan till dig som är vårdnadshavare eller till eleven om han eller hon är myndig. Ni får då 14 dagar på er att reagera på uppgifterna. Om ni inte hör av er beslutar CSN att studiehjälpen ska dras in. Om ni svarar att skolornas uppgifter inte stämmer kontaktar CSN skolan igen. Därefter beslutar CSN om studiehjälpen ska dras in eller inte.

CSN informerar också Försäkringskassan om att eleven inte längre får studiehjälp. Det kan innebära att familjen inte längre har rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och fler­barnstillägg.

Återbetalning av studiehjälp

CSN stoppar utbetalningen av studiehjälp så snart ett beslut har fattats. Men CSN:s utredning tar oftast sådan tid (bl.a. ges ju 14 dagar för synpunkter) att utbetalningen i slutet av månaden inte hinner stoppas. Eleven måste därför betala tillbaka den studiehjälp som han eller hon fått under CSN:s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen kan CSN låta bli återkravet och i stället avstå från att betala ut motsvarande belopp.

Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen?

Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till CSN som börjar betala ut studiehjälpen igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få tillbaka det extra tillägget och inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår startar får alla elever studiebidrag automatiskt.

Mer information

 • Bestämmelser om studiehjälp och CSN:s handläggning av studiehjälpsärenden; se CSN:s webbplats www.csn.se eller ring 0771-276 000
 • Hur indragen studiehjälp påverkar rätten att få olika bidrag från Försäkringskassan; se www.forsakringskassan eller ring Försäkringskassans servicetelefon 0771-524 524
 • Om skolans ansvar se Skolverkets webbplats www.skolverket.se

Senast uppdaterad: 2019-08-28