Filipstads kommun startsida

Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera i skolan. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Alla barn, elever och vårdnadshavare har tillgång till skolans elevhälsa. Rektor är ansvarig för elevhälsan på sin skola som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska jobba för att alla elever ska må bra, utvecklas och lära sig saker.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande- och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska även verka för att skolan är en plats där varje enskild elev känner trygghet, gemenskap och välbefinnande.

Skolan och elevhälsan arbetar med skyddsfaktorer som stödjer eleverna i skolan. Dessa är bland annat:

 • Att arbeta för goda lärmiljöer
 • Arbeta för bra relationer
 • Få barn och elever att känna sig delaktiga

Här är några exempel på elevhälsan kan göra:

 • Stötta dig att klara skolan.
 • Hjälpa dig om du har stor frånvaro.
 • Ge dig information om sex, relationer, tobak, alkohol och droger.
 • Stötta dig i att äta bra, sova lagom och röra på dig.
 • Se till att du får den hjälp som du behöver om du har vissa sjukdomar, funktionsvariationer eller inlärningssvårigheter.
 • Stötta och hjälpa dig om du har det jobbigt på något sätt, vare sig det är i skolan eller på fritiden.
 • Ge dig hälsoundersökningar och vaccinationer.

Elevhälsan kan hjälpa dig med många olika saker. Här är några exempel på när du kan kontakta dem:

 • Du behöver få prata med någon. Det kanske har hänt något jobbigt i skolan eller hemma. Eller så kanske du oroar dig för något och vill få råd hur du ska göra.
 • Du har frågor om din kropp eller om sex.
 • Du vill ha råd om hur du ska äta, sova eller träna för att må bra.
 • Du har svårt att klara skolan. Det kan vara att du inte hänger med eller har svårt att koncentrera dig.
 • Du sover dåligt, är stressad, orolig, ledsen eller nedstämd.
 • Du har ont någonstans, mår illa eller känner dig dålig på något annat sätt.
 • Du bråkar med din familj, kompisar eller någon du är ihop med.

Den du träffar är van att prata med unga som har olika funderingar och problem. Du kan berätta och fråga vad du vill. Elevhälsan finns till för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter elevhälsoteam

Telefonnummer till elevhälsans funktioner finns beskrivet under varje skola.

Centralt i kommunen finns en verksamhetschef och medicinskt ansvarig skolsköterska som ansvarar för det medicinska ledningsansvaret.

Elevhälsodatabasen ELSA i Värmland

Elevhälsodatabasen ELSA består av insamlade och avidentifierade data från elevens hälsobesök hos skolsköterskan. Syftet med ELSA är att följa elevernas hälsoutveckling över tid samt att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats där fokus ligger på det förebyggande och främjande arbetet.

Hälsobesök hos skolsköterskan

Alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan.

I samband med besöket fyller eleven och vårdnadshavare i en hälsoenkät med frågor om hälsa, livsstil, trivsel och skolsituation. Även bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, ålder, födelseland, boende och eventuell funktionsnedsättning ingår. Bakgrundsfrågorna möjliggör fördjupade analyser om vad som påverkar barns hälsa och livsvillkor.

Vårdnadshavare svarar på hälsoenkäten hemma. Elever i förskoleklass svarar på enkäten tillsammans med sina vårdnadshavare. I årskurs 4 och 7 samt på gymnasiets årskurs 1 svarar eleverna själva på enkäten i skolan, innan eller i samband med hälsobesöket.

Några elever kan ha svårt att fylla i enkäten och får då hjälp av skolsköterskan. Under hälsosamtalet får eleven prata med skolsköterskan om svaren från enkäten.

Skolsköterskan har tystnadsplikt och insatser inom medicinska elevhälsan är frivilliga.

Presentation av resultaten

Samtliga resultat av enkäten presenteras på gruppnivå, vilket innebär att ingen elevs identitet kommer kunna röjas. Analyser av data i ELSA ger underlag för utvecklingsarbete och prioriteringar av hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen.

Samtliga kommuner och vissa friskolor i Värmland deltar i ELSA. Uppgifterna finns uppdelade på skol-, kommun- och länsnivå. Sammanställningar har gjorts sedan läsåret 2009/2010.

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att vända dig till skolsköterskan eller till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Telefonnummer:

0590‑615 27

Postadress:

Box 302
682 27 Filipstad

Undersidor