Filipstads kommun startsida

Enskilda avlopp

Vid en sjö en sommardag med vass närmast i bild och ett träd som hänger över sjön

Avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet kallas enskilda avlopp. Fastigheter på landsbygden har oftast någon form av enskilt avlopp.

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Kravet enligt lag är att en avloppsanläggning ska vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan att det innebär besvär för människors hälsa eller miljön. Det är du som är fastighetsägare som är skyldig att se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav.

Ansökan

För att få anordna en ny eller komplettera en gammal avloppsanläggning krävs skriftligt tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd innan arbetet påbörjas. Det är verksamhetsutövaren (fastighetsägaren) som ansvarar för att söka tillstånd och att avloppsanordningen utförs och sköts enligt tillståndsbeslutet. Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd måste betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 eller 5000 kronor, beroende på åtgärdens omfattning.

Varför är avloppsrening viktig?

Av de svenska hushållen släpper de 10 % av som har enskilt avlopp ut lika mycket övergödande ämnen som de 9 av 10 svenskar som är anslutna till kommunala reningsverk.

Orenat avloppsvatten kan orsaka:

  • smittspridning
  • syrebrist i vattendragen
  • övergödning som kan leda till giftig algblommning och att sjöar växer igen

Var femte dricksvattenbrunn har otjänligt vatten, orsaken kan vara dålig rening i närliggande avloppsanläggningar. Läs mer om dricksvatten och hur du kontrollerar din brunn här.

Avlopp som resurs

Om avloppet tas tillvara på rätt sätt kan det vara en resurs istället för ett problem. Framförallt avloppet från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller mycket växtnäringsämnen (främst kväve, fosfor och kalium) som kan ersätta handelsgödsel i lantbruket. Idag finns det metoder som möjliggör återföring av näring från avlopp till odling på ett hygieniskt säkert sätt.

Reningsteknik

Det finns olika metoder att rena avloppsvatten. Utvecklingen går snabbt framåt och på senare tid har många nya typer av anläggningar kommit ut på marknaden. 

De vanligaste är:

  • Infiltration - avloppsvattnet renas genom materialet i marken och når till slut grundvattnet.

  • Markbädd - avloppsvattnet renas genom ifyllt material i marken och samlas upp under materialet. Därefter leds vattnet iväg till efterbehandling eller dike.

  • Minireningsverk - avloppsvattnet renas genom behållare för mekanisk rening, kemisk rening och biologisk rening.

  • Sluten tank - toalettavloppsvattnet samlas upp i en tank som körs av en slamtömningsbil till det kommunala reningsverket.

Egenkontroll

En enskild avloppsanläggning varar inte för evigt, men för att livslängden ska bli så lång som möjligt är det viktigt att sköta om sin anläggning. Du som redan har en egen avloppsanläggning i drift ska genom egenkontroll utföra den skötsel och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det sker utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Övrigt

Filipstads kommun har avtal med avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en informationstjänst på internet omkring frågor om enskilda avlopp. Här hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp och hur du ska gå till väga när du ska anlägga eller ändra ett avlopp eller installera någon sorts toalett.

Illustration på dass vid sjö, med texten avloppguiden.se

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad 

Undersidor