Filipstads kommun startsida

Ny skola, Filipstad

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola. I planen skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Detaljplanen säkerställer också befintlig förskola (Lyckan) samt parkering.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2020-03-12, § 24, och fick laga kraft 2020-04-10.