Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Finnshyttan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Finnshyttan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-11-15, § 24. Justeringen av protokollet med beslutet att anta detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2018-11-22.

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som beskrivs ovan gäller inte om
   1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
   2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Eventuell överklagan ska vara Filipstads kommun tillhanda senast 2018-12-14.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Dokument

Meddelande om antagande (pdf, 56 kB)

Antagandebeslut (pdf, 2 MB)

Besvärshänvisning (pdf, 199 kB)

Planbeskrivning (pdf, 11 MB)

Plankarta del 1 av 2 (pdf, 2 MB)

Plankarta del 2 av 2 (pdf, 2 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 1 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 962 kB)

Kulturmiljöutredning (pdf, 6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 531 kB)

Trafikutredning (pdf, 962 kB)

Naturvärdesutredning (pdf, 6 MB)

Grundundersökning (pdf, 12 MB)

Senast uppdaterad: 2019-05-23