Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Finnshyttan

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Finnshyttan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-11-15, § 24, och vann laga kraft 2019-04-04.

Planhandlingar

Lagakraftbevis (pdf, 124 kB)

Antagandebeslut (pdf, 2 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Planbeskrivning (pdf, 2 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 1 MB)

Bilagor

Samrådsredogörelse (pdf, 962 kB)

Kulturmiljöutredning (pdf, 6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 531 kB)

Trafikutredning (pdf, 962 kB)

Naturvärdesutredning (pdf, 6 MB)

Grundundersökning (pdf, 12 MB)

Senast uppdaterad: 2019-07-03