Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Detaljplan för Finnshyttan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Finnshyttan.

Förslaget till detaljplan har enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen varit tillgängligt för granskning under tiden
8 juni – 5 juli 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Underrättelse om granskning skickades till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Planförslaget med bilagor fanns även tillgängligt vid Filipstads kommun och Filipstads bibliotek under granskningstiden.

Kommunen arbetar nu med att sammanställa synpunkter som inkommit och vissa revideringar kommer eventuellt ske innan beslut om att anta detaljplanen fattas.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Text

Planbeskrivning (pdf, 2 MB)

Plankarta del 1 av 2 (pdf, 2 MB)

Plankarta del 2 av 2 (pdf, 2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 962 kB)

Kulturmiljöutredning (pdf, 6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 531 kB)

Trafikutredning (pdf, 962 kB)

Naturvärdesutredning (pdf, 6 MB)

Grundundersökning (pdf, 12 MB)

Senast uppdaterad: 2018-08-15