Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Granskning av detaljplan för Finnshyttan

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Finnshyttan.

Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen nu tillgängligt för granskning under tiden
8 juni – 5 juli 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Underrättelse om granskning skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter.

Planförslaget med bilagor finns även tillgängligt i följande lokaler:

 • Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad
  Öppettider: måndag – fredag 8.00–16.00
  Avvikande öppettider: 5 och 21 juni 8.00–15.00, 6 och 22 juni stängt
   
 • Filipstads bibliotek
  Öppettider: måndag – torsdag 10.00–18.00, fredag 10.00–17.00
  Avvikande öppettider: 5 och 21 juni 10.00–15.00, 6 och 22 juni stängt

Den som har synpunkter på planförslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller till mos@filipstad.se.

Granskningen är den sista delen av planprocessen innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Text

Planbeskrivning (pdf, 2 MB)

Plankarta del 1 av 2 (pdf, 2 MB)

Plankarta del 2 av 2 (pdf, 2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 962 kB)

Kulturmiljöutredning (pdf, 6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 531 kB)

Trafikutredning (pdf, 962 kB)

Naturvärdesutredning (pdf, 6 MB)

Grundundersökning (pdf, 12 MB)