Filipstads kommun startsida

Detaljplan för kvarteret Björnen

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-12-13, § 40. Justeringen av protokollet med beslutet att anta detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2018-12-19.

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som beskrivs ovan gäller inte om
   1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
   2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Eventuell överklagan ska vara Filipstads kommun tillhanda senast 2019-01-10.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar

Meddelande om antagande (pdf, 56 kB)

Antagandebeslut (pdf, 2 MB)

Besvärshänvisning (pdf, 199 kB)

Planbeskrivning (pdf, 774 kB)

Plankarta (pdf, 301 kB)

Granskningsutlåtande (pdf, 978 kB)

Samrådsredogörelse (pdf, 1 MB)

Bilaga samrådsredogörelse (pdf, 6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 381 kB)

Grundundersökning (pdf, 20 MB)

Senast uppdaterad: 2019-05-23