Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Detaljplan för kvarteret Björnen

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planförslaget har tidigare varit ute på samråd och handlingarna har till viss del reviderats inför granskningen, vilket förtydligas i samrådsredogörelsen.

Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen nu klart för granskning. Underrättelse om granskning skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter.

Under tiden 1 oktober till 23 oktober 2018 finns planförslaget tillgängligt för granskning på följande platser:

  • Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad
    Öppettider: måndag – fredag 8.00–16.00
     
  • Filipstads bibliotek
    Öppettider: måndag – torsdag 10.00–18.00, fredag 10.00–17.00, lördag 11.00–13.00

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 23 oktober 2018. Synpunkter lämnas till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller till mos@filipstad.se.

Granskningen är den sista delen av planprocessen innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar

Planbeskrivning (pdf, 774 kB)

Plankarta (pdf, 301 kB)

Samrådsredogörelse (pdf, 1 MB)

Bilaga samrådsredogörelse (pdf, 6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 381 kB)

Grundundersökning (pdf, 20 MB)

Senast uppdaterad: 2018-09-27