Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Detaljplan för kvarteret Björnen

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad.

Förslaget till detaljplan redovisades för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen under tiden 31 maj – 24 juni 2018.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Inbjudan till samråd skickades till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Planförslaget med bilagor fanns även tillgängligt vid Filipstads kommun och Filipstads bibliotek under samrådstiden.

Kommunen arbetar nu med att sammanställa synpunkter som inkommit och vissa revideringar kommer eventuellt ske innan beslut om att gå ut på granskning fattas.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar

Planbeskrivning (pdf, 592 kB)

Plankarta (pdf, 407 kB)

Behovsbedömning (pdf, 381 kB)

Grundundersökning (pdf, 20 MB)