Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Samråd om detaljplan för kvarteret Björnen

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad.

Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen under tiden 31 maj – 24 juni 2018.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter.

Planförslaget med bilagor finns även tillgängligt i följande lokaler:

  • Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad
    Öppettider: måndag – fredag 8.00–16.00
    Avvikande öppettider: 5 och 21 juni 8.00–15.00,  6 och 22 juni stängt

  • Filipstads bibliotek, Viktoriagatan 8, Filipstad (Folkets Hus)
    Öppettider: måndag – torsdag 10.00–18.00,  fredag 10.00–17.00
    Avvikande öppettider: 5 och 21 juni 10.00–15.00,  6 och 22 juni stängt

Den som har synpunkter på planförslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller till mos@filipstad.se. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar

Planbeskrivning (pdf, 592 kB)

Plankarta (pdf, 407 kB)

Behovsbedömning (pdf, 381 kB)

Grundundersökning (pdf, 20 MB)