Filipstads kommun startsida

Samråd av detaljplan för Ny skola, Filipstad

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Ny skola F-6, Filipstad.

Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen nu tillgängligt för samråd under tiden 3 juni – 30 juni 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Underrättelse om samråd skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter.

Planförslaget med bilagor finns även tillgängligt i följande lokaler:

 • Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad
  Öppettider: måndag – fredag 8.00–16.00
  Avvikande öppettider: 5 och 20 juni 8.00–15.00, 6 och 21 juni stängt, 7 juni 9.00–11.00
   
 • Filipstads bibliotek
  Öppettider: måndag – torsdag 10.00–18.00, fredag 10.00–17.00
  Avvikande öppettider: 5 och 20 juni 10.00–15.00, 6 och 21 juni stängt

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 30 juni 2019. Synpunkter skickas till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad, via vår e-tjänst nedan eller till mos@filipstad.se.
Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av:
Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, 070-686 11 55 eller inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Synpunkter

Du kan använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter på detaljplanen: E-tjänst för synpunkter

Planhandlingar

Plankarta (pdf, 645 kB)

Planbeskrivning (pdf, 9 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf, 738 kB)

Dagvattenutredning (pdf, 4 MB)

Trafikbullerutredning (pdf, 2 MB)

PM Trafik (pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 2019-06-10