Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg.

Området kring Storbrohyttan, som är både byggnadsminne och riksintresse, samt camping och hembygdsgård vid Munkeberg är idag inte planlagt. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för området är att säkerställa hur området kan användas med hänsyn till kulturmiljön, allmänhetens tillgång till området samt möjligheterna för campingen att utvecklas. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse vid den så kallade Wasavillan samt norr om smedjan vid Storbrohyttan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-11-15, § 23. Justeringen av protokollet med beslutet att anta detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2018-11-22.

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som beskrivs ovan gäller inte om
   1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
   2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Eventuell överklagan ska vara Filipstads kommun tillhanda senast 2018-12-14.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 2019-03-28