Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Granskning av detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg.

Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen nu tillgängligt för granskning under tiden
31 maj – 24 juni 2018.

Området kring Storbrohyttan, som är både byggnadsminne och riksintresse, samt camping och hembygdsgård vid Munkeberg är idag inte planlagt. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för området är att säkerställa hur området kan användas med hänsyn till kulturmiljön, allmänhetens tillgång till området samt möjligheterna för campingen att utvecklas. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse vid den så kallade Wasavillan samt norr om smedjan vid Storbrohyttan.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Underrättelse om granskning skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter.

Planförslaget med bilagor finns även tillgängligt i följande lokaler:

 • Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad
  Öppettider: måndag – fredag 8.00–16.00
  Avvikande öppettider: 5 och 21 juni 8.00–15.00, 6 och 22 juni stängt
   
 • Filipstads bibliotek
  Öppettider: måndag – torsdag 10.00–18.00, fredag 10.00–17.00
  Avvikande öppettider: 5 och 21 juni 10.00–15.00, 6 och 22 juni stängt

Den som har synpunkter på planförslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller till mos@filipstad.se.

Granskningen är den sista delen av planprocessen innan beslut om att anta detaljplanen kan fattas. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar