Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg.

Förslaget till detaljplan har enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen varit tillgängligt för granskning under tiden
31 maj – 24 juni 2018.

Området kring Storbrohyttan, som är både byggnadsminne och riksintresse, samt camping och hembygdsgård vid Munkeberg är idag inte planlagt. Syftet med att upprätta en ny detaljplan för området är att säkerställa hur området kan användas med hänsyn till kulturmiljön, allmänhetens tillgång till området samt möjligheterna för campingen att utvecklas. Planen ska även möjliggöra för ytterligare bebyggelse vid den så kallade Wasavillan samt norr om smedjan vid Storbrohyttan.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Underrättelse om granskning skickades till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Planförslaget med bilagor fanns även tillgängligt vid Filipstads kommun och Filipstads bibliotek under granskningstiden.

Kommunen arbetar nu med att sammanställa synpunkter som inkommit och vissa revideringar kommer eventuellt ske innan beslut om att anta detaljplanen fattas.

Upplysningar lämnas av fysisk planerare Lena Wahlgren på telefon 0590-611 61 eller e-post: lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 2018-08-15