Filipstads kommun startsida

Filipstads stationshus

Vit byggnad på stationshus med flera dörrar och fönster

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Filipstads stationshus, Västra Filipstad 1:110

Planens syfte är att ändra ändamålet i detaljplanen från järnvägsstation till lokaler för exempelvis café, restaurang, samlingslokal, kontor, detaljhandel eller lager. Eftersom planen är lokaliserad intill en järnväg finns vissa begränsningar för vad som kan tillåtas ur riskhänsyn. I stationshuset bedöms det inte vara möjligt att bedriva verksamheter som riktar sig mot barn eller någon form av stadigvarig vistelse.

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-18, § 57 och vann lag kraft 2023-10-12.