Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Filipstads stationshus, Västra Filipstad 1:110

Vit byggnad på stationshus med flera dörrar och fönster

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Filipstads stationshus, Västra Filipstad 1:110

Planens syfte är att ändra ändamålet i detaljplanen från järnvägsstation till lokaler för exempelvis café, restaurang, samlingslokal, kontor, detaljhandel eller lager. Eftersom planen är lokaliserad intill en järnväg finns vissa begränsningar för vad som kan tillåtas ur riskhänsyn. I stationshuset bedöms det inte vara möjligt att bedriva verksamheter som riktar sig mot barn eller någon form av stadigvarig vistelse.

Detaljplanen har antagits på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2023-09-18, § 57. Justerat protokoll med beslutet att anta detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2023-09-19.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 13 kap. § 11 kan kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som beskriv ovan gäller dock inte om:

  1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
  2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Hur man överklagar finns beskrivet i bifogad besvärshänvisning. Eventuell överklagan ska vara Filipstads kommun tillhanda senast 2023-10-11.

Upplysningar lämnas av:

Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se