Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Finnshyttan

Detaljplan över Finnshyttan

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Finnshyttan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse med ett attraktivt sjönära läge inom området Finnshyttan. Planen reglerar även framtida användning av befintlig industriverksamhet och säkerställer förskola inom området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-11-15, § 24, och vann laga kraft 2019-04-04.

Planhandlingar

Lagakraftbevisöppnas i nytt fönster (pdf, 124 kB)

Antagandebeslutöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Bilagor

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 962 kB)

Kulturmiljöutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 6 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 531 kB)

Trafikutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 962 kB)

Naturvärdesutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 6 MB)

Grundundersökningöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)