Filipstads kommun startsida

Detaljplan för kvarteret Björnen

Karta detaljplan för kvarteret Björnen

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-12-13, § 40, och vann laga kraft 2019-01-11.

Planhandlingar

Lagakraftbevisöppnas i nytt fönster (pdf, 123 kB)

Antagandebeslutöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 424 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 978 kB)

Bilagor

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Bilaga samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 6 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 381 kB)

Grundundersökningöppnas i nytt fönster (pdf, 20 MB)