Filipstads kommun startsida

Detaljplan för Ny skola, Filipstad

Gräsytan där det är planerat att skolan ska byggas.

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola. I planen skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Detaljplanen säkerställer också befintlig förskola (Lyckan) samt parkering.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2020-03-12, § 24, och fick laga kraft 2020-04-10.

Upplysningar lämnas av:
Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, 070-686 11 55 eller inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Planhandlingar

Meddelande om antagandeöppnas i nytt fönster (pdf, 55 kB)

Antagandebeslutöppnas i nytt fönster (pdf, 893 kB)

Besvärshänvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 199 kB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 748 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Bilagor

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 774 kB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 738 kB)

Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

PM Trafiköppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB)