Filipstads kommun startsida

Samråd - Detaljplan för Filipstads stationshus

Vit byggnad på stationshus med flera dörrar och fönster

Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för stationshuset i Filipstad, Västra Filipstad 1:110

Förslaget till detaljplan är enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL) nu tillgängligt för samråd under tiden 20 februari – 20 mars 2023.

Trafikverket ämnar sälja den före detta järnvägsstationen i Filipstad och därför måste planregleringen ändras så att byggnaden och platsen medger annan/ny användning. En bred användning föreslås för att möjliggöra en mer flexibel användning. Den nya detaljplanen kommer ersätta den nu gällande detaljplanen inom aktuellt område.

Planens syfte är att ändra ändamålet i detaljplanen från järnvägsstation till lokaler för exempelvis café, restaurang, samlingslokal, kontor, handel eller lager. Eftersom planen är lokaliserad intill en järnväg finns vissa begränsningar för vad som kan tillåtas ur riskhänsyn. I stationshuset bedöms det inte vara möjligt att bedriva verksamheter som riktar sig mot barn eller någon form av stadigvarig vistelse.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplan och prövas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Den som har synpunkter på planförslaget ska senast den 20 mars 2023 skriftligen inkomma med dessa till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller till mos@filipstad.se. Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor om planförslaget kontakta Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se

Planhandlingar