Filipstads kommun startsida

Biogasanläggning planeras att byggas

Tre personer är vända mot kameran. En mörkklädd person står vänd mot dem och intervjuar dem. Det är grönska utomhus.

Kommunledningen berättar om planeringen med biogasanläggningen på en pressträff i juni 2021

Filipstads kommun planerar att bygga en biogasanläggning intill avloppsreningsverket i Filipstad. Det kommer att ge vinster både för klimatet och för kommunens ekonomi.

Varför bygger vi en biogasanläggning?

Filipstad har ett av Värmlands största avloppsreningsverk, delvis till följd av att orten har stora livsmedelsföretag. Spillvatten från industrin tillsammans med det kommunala avloppsvattnet tas om hand på kommunens avloppsreningsverk. Där renas avloppsvattnet och årligen tas 3000-4000 ton slam omhand i reningsprocessen. Idag fraktas slammet till Trollhättan för omhändertagande. Transporten och omhändertagandet är kostsamt både för miljön och för kommunens ekonomi.

För att minska slammets miljöfarlighet, minska slammängderna och ta till vara rötgas, den så kallade biogasen, har kommunen ansökt om medel från Klimatklivet för att anlägga en biogasanläggning. Enligt beräkningar minskar vi utsläpp av koldioxid med 1685 ton per år.

Den biogas som tas tillvara genom anläggningen planeras användas till uppvärmning av avloppsreningsverkets lokaler och till fjärrvärme.

Med en biogasanläggning så skapas också bättre miljö i och kring avloppsreningsverket med mindre luktstörningar i närområdet.

Bidrag från Klimatklivet

Utifrån tanken på klimat och energi så har kommunen sökt bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Stödet från Klimatklivet är på 25 miljoner kronor. Totalt är anläggningen kostnadsberäknad till cirka 50 miljoner kronor att bygga.

Logotyp Klimatklivet svart text på gul bakgrund

Samverkan

Projektet sker i samverkan med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen Värmland, Naturvårdsverkets Klimatklivet och Storfors kommun.

Tidplan

Vi håller just nu (vintern 2022) på med en upphandling för entreprenör och beräknar att ha en entreprenör på plats under första kvartalet 2022, då arbetet inleds med att projektera anläggningen. Byggnation kommer tidigast att ske i början på hösten 2022.

Preliminär placerering av anläggningen kommmer ske söder om reningsverket i anslutning till det.

Framtida påverkan på båtiläggningsplatsen kommer att studeras under projekteringsfasen.

Arbetet med en ny tillfartsväg har tillfälligt lagts åt sidan i avvaktan på myndighetskrav.

Ärendet med beslut om att bygga en anläggning har tagits i Kommunstyrelsens Teknikutskott i juni 2021, i Kommunstyrelsen den 22 september och i Kommunfullmäktige den 14 oktober. Ärendets tidplan och förfrågningsunderlag har godkänts av Teknikutskottet 8 november 2021.

Kommunen har tagit in synpunkter från närboende i augusti 2021. Informationmöte om projektet planeras hållas våren 2022. 

Biogasanläggningen planeras vara färdig hösten 2023.

Frågor om Biogasanläggning i Filipstad kan ställas till

Teknisk chef Inge Nilsson Piehl

E-post: inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Telefon: 070-686 11 55