Filipstads kommun startsida

Biogasanläggning planeras att byggas

Fem personer på en pressträff, på gräsmatta med fontän i bakgrunden

Kommunledningen berättar om planeringen med biogasanläggningen på en pressträff i juni 2021

Filipstads kommun planerar att bygga en biogasanläggning intill avloppsreningsverket i Filipstad. Det kommer att ge vinster både för klimatet och för kommunens ekonomi.

Varför bygger vi en biogasanläggning?

Filipstad har ett av Värmlands största avloppsreningsverk, delvis till följd av att orten har stora livsmedelsföretag. Spillvatten från industrin tillsammans med det kommunala avloppsvattnet tas om hand på kommunens avloppsreningsverk. Där renas avloppsvattnet och årligen tas 3000-4000 ton slam omhand i reningsprocessen. Idag fraktas slammet till Trollhättan för omhändertagande. Transporten och omhändertagandet är kostsamt både för miljön och för kommunens ekonomi.

För att minska slammets miljöfarlighet, minska slammängderna och ta till vara rötgas, den så kallade biogasen, har kommunen ansökt om medel från Klimatklivet för att anlägga en biogasanläggning.

Den biogas som tas tillvara genom anläggningen planeras användas till uppvärmning av avloppsreningsverkets lokaler och till fjärrvärme.

Med en biogasanläggning så skapas också bättre miljö i och kring avloppsreningsverket med mindre luktstörningar i närområdet. Kommunen planerar dessutom att bygga en ny infartsväg till anläggningen för att se till att transporter till och från avloppsreningsverket inte görs genom bostadsområden.

Bidrag från Klimatklivet

Utifrån tanken på klimat och energi så har kommunen sökt bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Stödet från Klimatklivet är på 25 miljoner kronor. Totalt är anläggningen kostnadsberäknad till cirka 50 miljoner kronor att bygga.

Logotyp Klimatklivet svart text på gul bakgrund

Samverkan

Projektet sker i samverkan med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen Värmland, Naturvårdsverkets Klimatklivet och Storfors kommun.

Tidplan

Beslut att bygga en anläggning har tagits i Kommunstyrelsens Teknikutskott i juni 2021. Ärendet ska vidare för beslut till Kommunstyrelsen den 22 september och därefter till Kommunfullmäktige.

Kommunen har tagit in synpunkter från närboende i augusti 2021.

Biogasanläggningen planeras vara färdig våren 2023.

Frågor om Biogasanläggning i Filipstad kan ställas till

Teknisk chef Inge Nilsson Piehl

E-post: inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Telefon: 070-686 11 55