Filipstads kommun startsida

Nytt VA-verksamhetsområde i Filipstad

Kartbild med utmärkta gröna och blå områden

Den 15 april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt verksamhetsområde för kommunalt VA (vatten och avlopp) i tätorten Filipstad.

Kommunen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster fastställa en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och dess gränser. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i området. Verksamhetsområdet är viktigt för framtida VA-planering.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?

Alla hushåll inom verksamhetsområdet måste betala anläggningssavgift i samband med att vi gräver ledningar fram till din tomtgräns. Det gäller oavsett om du kopplar in dig på det allmänna VA-ledningsnätet eller inte. Ingen skillnad görs mellan hus för åretruntboende, fritidshus, avstyckade fastigheter, tomträtter eller arrendetomter. Även byggnader som innehåller verksamheter (industrier, kontor, butiker, etc.) måste ansluta sig.

Har en fastighet redan VA-anslutningar och ingår i det nya verksamhetsområdet så berörs man inte av detta.

 

Vattenmätare och mätarplats

När anslutning av dricksvatten skett kommer en vattenmätare att sättas upp i er fastighet. För att detta ska vara möjligt ska en plats för denna förberedas. Det är ni som fastighetsägare som iordningställer platsen och sätter upp en konsol. För mer information se Godkänd mätarplats.pdf (filipstad.se) Länk till annan webbplats.

Aktuellt: Etapp 1

Under 2022-2023 bygger vi ut VA-ledningsnätet på Finnshytteåsen.

När enstaka abonnenter berörs i projektet kontaktar vi dem under arbetets gång för samråd och information.

Därefter följer ytterligare tre etapper fram till 2029.

 

Liten kartbild med områden markerade

Klicka på bilden för att förstora den

Etapp 2

2025 planeras utbyggnad av Höglunda i Nordöstra Filipstad.

Etapp 3

2026 - 2027 planeras utbyggnad av området Nordvästra Filipstad, Kalhyttan och Storbron.

Etapp 4

2028 – 2029 planeras utbyggnad av området Sydöstra Filipstad, Gnisterfallet, Pålandsvägen och Piludden.

Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Definitionen på verksamhetsområde är följande: ”Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning”.

Allmän VA-anläggning innebär att vatten- och avloppsanläggningen ägs av en kommun eller ett kommunalägt bolag, VA-bolaget. Därför kallas det också ofta för kommunalt VA.

En allmän VA-anläggning innebär för en fastighetsägare eller arrendehavare att ditt hushåll försörjs med VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av det kommunala VA.

Några av fördelarna är följande:

  • Kommunalt VA sköter drift och underhåll av den allmänna anläggningen
  • Bra kvalitet på dricksvattnet
  • På lång sikt mer ekonomiskt
  • Höjer värdet på fastigheten
  • Minskad miljöpåverkan, till exempel renare badvatten i närområdet

Under tiden 2019-02-25 och 2019-04-23 genomförde Filipstad kommun samråd med berörda parter angående revidering av befintligt VA-verksamhetsområde. Under samrådet uppkom en del frågor. Här är en sammanställning av de frågor som uppkom, med svar från kommunen:

På mötet sa kommunen att det blir en anslutningsavgift per fastighet? (Här menas två fastigheter inom samma fastighetsgräns)

Med fastighet menas inom fastighetsgräns. Med två bostäder på samma fastighet går det bra att ansluta sig till samma punkt. Vill man ha två anslutningspunkter får man betala för båda. Ledningar från fastigheter till kommunens anslutningspunkt betalas av fastighetsägaren.

Vart blir anslutningspunkten?

Anslutningspunkt bestäms genom samråd mellan kommun och fastighetsägare. I de flesta fall brukar båda parters önskemål gå att uppfylla, dock har kommunen rätt att bestämma dess läge om tvist uppstår.

Får vi djupborra och ha septitank och inte bli ”tvångsanslutna” till stadens nät i framtiden?

Kommunen kan inte tvångsansluta fastigheter till den allmänna VA-anläggningen. Däremot har fastighetsägaren skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster när de bor inom VA-anläggningens verksamhetsområde (§24 Lagen om allmänna vattentjänster). Vi rekommenderar att kontakt tas med Miljökontoret för information om gällande regler för enskilda lösningar.

Fastighetsägare med flera tomter, måste de ansluta alla tomter?

Vi ser att en fastighetsägare bara behöver ansluta tomt med bostad till kommunens VA-anläggning. Om det byggs nytt på de andra tomterna i framtiden tillser vi att de nya bostäderna kopplas till kommunens ledningsnät.

Fastighetsägare som redan har kommunalt dricksvatten?

Eftersom dricksvattenanslutningen redan finns behöver fastighetsägaren bara ansluta sig till spill- och eventuellt dagvattennätet om verksamhetsområdet innefattar dagvatten.

Hur kommer ledningarna att dras?

Hur kommunens ledningar kommer att dras vet vi först efter att projektering av området är klart.

Om ni lägger ledningar i vägen, fixar ni till den och underhåller den efteråt?

Vi återställer och underhåller den mark som tillhör kommunens del av VA-anläggningen.

Om banken nekar till ökat bolån, hur finansierar vi det?

Det finns en möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan på upp till 10 år för kommunens avgift.

Hur går det med planerna för Sköjeråsen?

Arbetet med utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen påbörjas under senare hälften av år 2022. Projekterings och utredningsarbetet har påbörjats under hösten 2021.

Kommunernas ansvar för att ordna vattenförsörjning och avlopp regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad LAV.

LAV trädde i kraft år 2007. En av de saker som skiljer LAV från tidigare vattentjänstlagar är att man förutom hälsoskäl även ska ta hänsyn till miljön i bedömningen av kommunens VA-ansvar. Det är framförallt i paragraf 6 som detta uttrycks:

6 § LAV

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning”

Det är kommunens uppgift att bedöma om det finns ett ansvar att lösa VA-försörjningen i ett område. Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde. Vidare, ska verksamhetsområdet enligt vattentjänstlagen först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse för vilken vattenförsörjning och avlopp redan ordnats genom allmän anläggning. Även enstaka fastigheter eller arrendetomter som har ett planmässigt eller annat samband med en allmän VA-anläggning tas med i verksamhetsområdet.