Filipstads kommun startsida

Förslag på utökat verksamhetsområde i tätorten Filipstad

Under tiden 2019-02-25 till 2019-04-23 genomför Filipstads kommun samråd med berörda parter angående revidering av befintligt VA-verksamhetsområde.


Kartan över verksamhetsområdet (pdf, 1 MB)

Förklaring till färgerna i kartan :

 • Bebyggda fastigheter i grönt område har kommunalt VA
 • Bebyggda fastigheter i blåa områden har kommunalt VA eller egen vattenbrunn och slambrunn.
 • Det gröna området är ett fastställt verksamhetsområde sedan 80-talet. Kommunen har sedan byggt ut VA-nätet i en del av de blå områdena varav verksamhetsområdet nu utökas för att innefatta dessa områden formellt. Förslaget innebär även att ett antal fastigheter inom de blå områdena kommer att anslutas till kommunalt VA.

Kommunen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster fastställa en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och dess gränser. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i området. Verksamhetsområdet är viktigt för framtida VA-planering.
Filipstad tätort har idag ett verksamhetsområden för VA som är ifrån ca 1980 och är i behov av revidering.

Hur sker samrådet?

Samråd sker genom annonsering i lokalpress och på Filipstads kommuns hemsida. Men även med utskick till berörda parter:

 • Boende som berörs av det reviderade verksamhetsområdet
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Miljökontoret Filipstads kommun

Informationsmöte kommer att hållas 2019-03-20, kl.18.00. Plats: Folkets hus
Synpunkter på förslaget till nytt verksamhetsområde skickas skriftligen till: Teknikochservice@filipstad.se
Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 2019-04-23.

Efter genomfört samråd så ska eventuella synpunkter behandlas. Förslaget till nytt verksamhetsområde ska sedan behandlas av kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen har beslutat om nytt verksamhetsområde så börjar en planeringsperiod så tidigast hösten 2020 kommer en utbyggnad att påbörjas.

Vad är ett verksamhetsområde?

Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Definitionen på verksamhetsområde är följande: ”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?

Alla hushåll inom verksamhetsområdet måste betala anläggningssavgift i samband med att vi gräver ledningar fram till din tomtgräns. Det gäller oavsett om du kopplar in dig på det allmänna VA-ledningsnätet eller inte.

Ingen skillnad görs mellan hus för åretruntboende, fritidshus, avstyckade fastigheter, tomträtter eller arrendetomter. Även byggnader som innehåller verksamheter (industrier, kontor, butiker, etc.) måste ansluta sig.

Har en fastighet redan VA-anslutningar och ingår i det nya verksamhetsområdet så berörs man inte av detta.

Vad är en allmän VA-anläggning?

Allmän VA-anläggning innebär att vatten- och avloppsanläggningen ägs av en kommun eller ett kommunalägt bolag, VA-bolaget. Därför kallas det också ofta för kommunalt VA.

En allmän VA-anläggning innebär för en fastighetsägare eller arrendehavare att ditt hushåll försörjs med VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av det kommunala VA.

Några av fördelarna är följande:

 • Kommunalt VA sköter drift och underhåll av den allmänna anläggningen
 • Bra kvalitet på dricksvattnet
 • På lång sikt mer ekonomiskt
 • Höjer värdet på fastigheten
 • Minskad miljöpåverkan, t ex renare badvatten i närområdet

Kommunens ansvar

Kommunernas ansvar för att ordna vattenförsörjning och avlopp regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad LAV.

LAV trädde i kraft år 2007. En av de saker som skiljer LAV från tidigare vattentjänstlagar är att man förutom hälsoskäl även ska ta hänsyn till miljön i bedömningen av kommunens VA-ansvar. Det är framförallt i paragraf 6 som detta uttrycks:

6 § LAV
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning”

Det är kommunens uppgift att bedöma om det finns ett ansvar att lösa VA-försörjningen i ett område. Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde. Vidare, ska verksamhetsområdet enligt vattentjänstlagen först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse för vilken vattenförsörjning och avlopp redan ordnats genom allmän anläggning. Även enstaka fastigheter eller arrendetomter som har ett planmässigt eller annat samband med en allmän va-anläggning tas med i verksamhetsområdet.

Senast uppdaterad: 2019-03-08