Filipstads kommun startsida

Ansöka om nytt avlopp - hur går jag tillväga?

För att få anlägga eller ändra ett avlopp krävs antingen anmälan eller tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller även om du bara ska ha ett avlopp för bad-, disk- och tvättvatten.

  1. Kontrollera de lokala förutsättningarna. Kontakt med konsult rekommenderas.
  2. Välj avloppslösning. Kontakt med konsult rekommenderas.
  3. Fyll i ansökningsblanketten och lämna in till Miljö- och stadsarkitektkontoret. Var noga med att fylla i alla uppgifter och bilagor annars kan handläggningsprocessen fördröjas.
  4. Efter att ansökan har kommit in till Miljö- och stadsarkitektkontoret kommer en inspektör att utföra en inspektion på platsen. En provgrop ska då vara grävd för att kunna inspekteras.
  5. Invänta beslut om tillstånd innan påbörjande av anläggandet.
  6. Anläggandets gång ska dokumenteras genom fotografier som skickas in till Miljö- och stadsarkitektkontoret.

Kontrollplan (entreprenörsrapport)

Dessa fylles i under arbetets gång av den som utför anläggningsarbetet och lämnas in till Miljö - och Stadsarkitektkontoret när anläggningen är klar.

Material som ska bifogas till ansökan om inrättande av avloppsanordning:

Ritning längd- och tvärsektion

Ritning längd- och tvärsektion för markbäddar, infiltrationer och kompaktfilterbäddbäddar ska längd- och tvärsektion i skala 1:50 — 1:100 bifogas. Det betyder att en ritning/bild som visar anläggningens uppbyggnad från långsidan och kortsidan ska bifogas.

Sitationsplan

En skalenligt ritning med utritade dricksvattenbrunnar, tänkt placering av slambrunn och efterföljande rening ska bifogas ansökan.

Illustration på längdsektion

Exempel längdsektion. Anläggningens höjder, mått, nivåer och lutningar enligt ovan ska framgå av ritningen.

Illustration på längdsektion

Exempel tvärsektion. Tjocklek och material på anläggningens olika lager ska framgå.

Illustration situationsplan

Exempel på hur en situationsplan kan se ut.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad