Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Nämnder och styrelser

Här kan du ta del av vilka som är ledamöter och ersättare i våra nämnder och styrelser.

Matrikel över ledamöter och ersättare


Kontakt med de förtroendevalda

I Filipstads kommun lånar vi ut iPad till våra förtroendevalda för sina uppdrag. Därför har dom också en egen mejladress. Om du vill mejla till någon så gör du det efter den här principen: namn.efternamn@filipstad.se

I matrikeln ser du vilka uppdrag de förtroendevalda har.

Under "Sammanträden och kallelser" hittar du vilka dagar de olika nämnderna har sina sammanträden, här kan du även läsa kallelser samt se vart sammanträdena äger rum.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Torbjörn Parling (S) tel. 0590-615 38, 073-759 96 18
1:e vice ordförande: Olle Engström (S) tel. 0590-305 43
2:e vice ordförande: Patrik Fornander (M) tel 0590-420 11, 070-310 19 24

Kommunfullmäktige

Ordförande: Marina Isaksson (S), tel. 072-73 08 499
1:e vice ordförande: Åsa Hååkman Felth (S), tel. 070-594 20 63
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M), 073-046 64 12

Kommunstyrelsen

Ordförande: Per Gruvberger (S) tel. 0590-612 00, 070-200 97 89
1:e vice ordförande: Torbjörn Parling (S) tel. 0590-615 38, 073-759 96 18
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M),tel. 073-046 64 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Per Gruvberger (S) tel. 0590-612 00, 070-200 97 89
1:e vice ordförande: Torbjörn Parling (S) tel. 0590-615 38, 073-759 96 18
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M),tel. 073-046 64 12

Kommunstyrelsens teknikutskott

Ordförande: Per Gruvberger (S) tel. 0590-612 00, 070-200 97 89
1:e vice ordförande: Olle Engström (S) tel. 0590-305 43, 070-360 24 27
2:e vice ordförande:Patrik Fornander (M) tel. 0590-420 11, 070-310 19 24

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott

Ordförande: Torbjörn Parling (S) tel. 0590-615 38, 073-759 96 18

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Åsa Hååkman Felth (S), tel. 070-594 20 63
1:e vice ordförande: Lillvor Eriksson (S), tel. 070-304 30 97
2:e vice ordförande: Christina Söhrman (M), tel. 070-418 40 32

Socialnämnden

Ordförande: Anders Nilsson (V), tel. 072-223 17 58
1:e vice ordförande: Britt-Marie Wall (S) tel. 0590-411 86
2:e vice ordförande: Christer Olsson (M), tel. 073-046 64 12

Kommunrevisionen

Ordförande:Ottfried Eickenrodt (M) tel. 070-769 31 17
Vice ordförande: Monica Iversen (S) tel. 0590-211 82

Överförmyndarnämnd

Ledamot: Bo Forsberg (S) tel. 070-437 00 60
Ersättare: Björn Kihl (M), tel 0590-150 49

Gemensamma nämnder

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Filipstads kommun är medlem i följande gemensamma nämnder:

Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår från och med 2010 i en gemensam drifts- och servicenämnd, som finns i Karlstads kommuns organisation. Syftet med nämnden är att skapa nya möjligheter för allomfattande samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. I nuläget samarbetar kommunerna främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd - Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
9 december 2005 beslutade Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Policy för hjälpmedelsverksamhet. Hjälpmedelsnämnden ansvarar inte för syn-, hörsel-, ortopedtekniska- och barnhjälpmedel.

Lönecentrum Östra Värmland

Under 2010 och 2011 genomfördes en utredning om samverkan av löneadministrationen för Filipstad, Karlskoga, Storfors och Kristinehamn. Efter beslut i respektive kommuns fullmäktige beslutades att en gemensam administrativ nämnd skulle inrättas från och med 2012-09-01.

Enligt § 2 i avtalet mellan kommunerna ska nämnden bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. Varje ingående kommun väljer 1 ledamot och 1 ersättare var till nämnden.

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Från och med 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad, Degerfors och Storfors kommun - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens huvudkansli har placering i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Länkar

Kontaktinformation Kanslichef - Catrin Marsell

Kontaktinformation Administrativ assistent - Annika Jansson