Filipstads kommun startsida

Kungörelse om detaljplaner

Följande detaljplaner har vunnit laga kraft:

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2018 att anta Detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg, Filipstads kommun. Beslutet vann laga kraft den 15 december 2018.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2018 att anta Detaljplan för Finnshyttan, Filipstads kommun. Beslutet vann laga kraft den 4 april 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2018 att anta Detaljplan för kvarteret Björnen, Filipstads kommun. Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900), måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare enligt 15 kap. § 5.

Miljö- och Stadsarkitektkontoret

Senast uppdaterad: 2019-07-03