Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Detaljplan Ny skola

MEDDELANDE OM ANTAGANDE

Detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun

Detaljplanen för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.) har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-12, § 24. Justerat protokoll med beslutet att anta detaljplanen tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2020-03-18.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 13 kap. 11 § kan kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som beskriv ovan gäller dock inte om:

1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Hur man överklagar finns beskrivet i bifogad besvärshänvisning. Eventuell överklagan ska vara Filipstads kommun tillhanda senast 2019-04-09.
Planhandlingarna finns tillgängliga på sidan detaljplan för Ny skola, Filipstad

Miljö och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun