Filipstads kommun startsida

Trygghet och säkerhet

Person släcker eld med brandfilt på docka

Filipstads kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Vår kommun arbetar aktivt för att minska antalet skador och olyckor. Det gör vi i samarbete med Bergslagens Räddningstjänstförbund genom utbildningar för anställda/företag och kommuninvånare, samt sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder.

Vi har en hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information.

Krisledningsplan

I Filipstads kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Krisledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens krisledningsnämnd och kan överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till den svåra påfrestningens art. En beredningsgrupp finns som ska svara för den övergripande operativa ledningen. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut, tänka framåt och skapa en analysgrupp. Beredningsgruppen har huvudansvaret för information och rapportering.

POSOM

I Filipstads kommun finns beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter från kommunen, sjukvården, polisen, räddningstjänsten och Svenska kyrkan. Gruppen ska kunna agera som lednings- och insatsgrupp vid oförutsedda större kriser och händelser. Personer i olika faser av kris och chock ska kunnas ta omhand och ges stöd och hjälp. Gruppen, eller delar av gruppen, ska snabbt kunna samlas och agera.

Undersidor