Filipstads kommun startsida

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AIE:s) verksamheter

Tom parkbänk med gräs, små stenar och blomlådor bredvid

Arbetsmarknadsenheten har individer i praktik, anställningar och utbildning med stöd i olika former. Samarbete sker med både offentlig och privat sektor.

Arbetsmarknads- och Integrations Enheten (AIE) erbjuder arbetssökande kompetenshöjning i form av viss utbildning och följs upp genom coachning. Vi kartlägger, matchar, validerar och planerar för individen utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Tillsammans gör vi en planering som är rimlig och möjlig.

Administration

Fakturahantering, attestering av löner, semester och sjukskrivningar samt rekvirering av pengar.

Kontaktperson: Anneli Lindqvist, 072 599 03 38

anneli.lindqvist@filipstad.se

Café Eken

Café Eken finns på kommunhuset och nyttjas av kommunens personal och boende på trygghetsboendet. På caféet finns möjlighet till praktik och anställningar i olika former för att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Ulrika Ribbing Johansson, 070 185 90 95

ulrika.ribbing.johansson@filipstad.se

Drivkraften/Finsam

Drivkraften Filipstad är ett Finsamprojekt inom samordningsförbundet Östra Värmland.

Projektmål: Att utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på uppdrag av finansiärerna och samverkansparterna, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten Filipstads Kommun, Region Värmland och Försäkringskassan. Deltagare med ohälsa prioriteras. Tjänstedesign är en av metoderna som används för att utveckla tjänsten utifrån individens perspektiv och behov. Det handlar om att stärka deltagarna på olika sätt och finna den egna drivkraften för att komma ut i jobb eller studier. Filipstads kommun är projektägare.

Kontaktperson: Ulrika Holmgren, 070 230 95 06

ulrika.holmgren@filipstad.se

Extratjänster

En extratjänst är ett jobb inom den offentliga sektorn, där arbetssökande får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer får samtidigt ett bidrag till lönen.

Den sökande kan få en extratjänst hos till exempel arbetsgivare inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderomsorgen, eller hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet.

En extratjänst kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Arbetssökande kan också ha en extratjänst på deltid om hen har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Kontaktperson: Hanna Johansson, 073 270 39 61

hanna.johansson92@filipstad.se

Feriepraktik/Feriejobb 2020

Kommunen erbjuder feriepraktik/feriejobb på kommunens förvaltningar och föreningar. Elever i årskurs 9 erbjuds feriepraktik 40 timmar totalt under en 3 veckors period. Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 erbjuds feriejobb 6-8 timmar/dag under en fyraveckorsperiod.

Kontaktperson: Hanna Johansson, 073 270 39 61

hanna.johansson92@filipstad.se

Kompetenscentrum KC

  • Fixartjänst

Vi erbjuder kostnadsfria tjänster för pensionärer och personer med funktionsvariation för att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Här ingår bland annat att byta glödlampor, batterier och gardiner, sätta upp tavlor och testa brandvarnare för att undvika fallolyckor. I mån av tid stannar vi gärna en stund för social närvaro, kanske en promenad. Fixartjänst bistår även all kommunal verksamhet med flyttningar.

Kontaktperson: Anna Persson, 070 225 43 45

anna.persson@filipstad.se

  • Pensionärshjälpen

Målsättningen är att hjälpa ålderspensionärer och rörelsehindrade individer med avsikt att de ska kunna bo kvar i sina egna boenden. Vi utför tjänster till självkostnadspris, till exempel gräsklippning och snöskottning. Vi tillhandahåller endast tjänster för dig som är fast boende i Filipstads kommun.

Kontaktperson: Anna Persson, 070 225 43 45

anna.persson@filipstad.se

  • Underhållsgruppen

Underhållsgruppen/kommun arbetar med kommunens centrala naturområden i Filipstad, vi utför mindre snickeri- och målningsarbeten på kommunens byggnader. Vi bistår även med andra arbeten i kommunens förvaltningar.

Underhållsgruppen/föreningsliv arbetar med de föreningar som har föreningsbidrag, främst med visst underhållsarbete. Föreningar som upplever sig ha behov kontaktar oss för vidare dialog. Ett krav är att föreningen står för material och har ett tydligt arbetsmiljötänk, samt att en arbetsledare från föreningen är tillgänglig.

Kontaktperson: Tomas Gustavsson, 070 686 43 77

tomas.gustavsson@filipstad.se

Lindengruppen

Vi tränar oss inför en framtida arbetsmarknad. I vår verksamhet ingår gräsklippning på Linden och i Möjligheternas trädgård. Vi hjälper också till med att klippa, trimma och städa fotbollsplanen i Persberg. På vintern hjälper vi till med städning av bandylokaler, skytteföreningens lokal, stallets cafeteria. Vi skottar också snö på Linden, i Möjligheternas trädgård och vid bandyplanen.

Kontaktperson: Stefan Johansson, 070 259 36 85

stefan.johansson77@filipstad.se

ESF-projektet MOVE

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till gruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Projektet tar avstamp i Filipstads kommuns arbetslöshetsdata som visar på att sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikesfödda växer allt snabbare. Bland gruppen inrikes födda är arbetslösheten cirka 4 procent medan den bland utrikesfödda motsvarar cirka 40 procent. Projekt MOVE har för avsikt att vända på den negativa utvecklingen genom att erbjuda målgruppen ett teoretisk- och praktiskt utbildningspaket som ligger i linje med vad fyra större arbetsgivare, representerade från olika branscher, har fastställt för att de ska anse att individen är anställningsbar. Parallellt ska målgruppen utbildas inom frihetliga värderingar och stärkt förståelse om välfärdssamhällets villkor.

Kontaktperson: Lena Palm Eriksson, 073-843 29 61

lena.palm-eriksson@filipstad.se

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden

Mottagningsenhet/Remisser

Enhet som tar emot anvisningar (remisser) från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Värmland samt (IFO) Individ- och familjeomsorg.

Huvuduppgift inom enheten är att ta emot, kartlägga samt stegförflytta individen till studier eller praktik/arbete.

Kontaktperson: Pia Nordlund, 070 240 66 19

pia.nordlund@filipstad.se

Möjligheternas trädgård

Ligger vid ett vackert parkområde vid Skillerälven i Filipstad. Det är en mötesplats för kommunens innevånare där du kan njuta av blommor, träd, buskar och kryddväxter. Möjligheternas trädgård är också till för medborgare som står en bit från ordinarie arbetsmarknad pga psykiska eller fysiska hinder. Genom park- och trädgårdsarbete i en harmonisk miljö och tillgång till stödsamtal ska medborgarna stärkas till vidare studier och arbete.

Kontaktperson: Jeanette Bergwall Berg, 070 190 48 43

jeanette.bergwall@filipstad.se

Röjarlaget

Den dagliga verksamheten består av röjning och gräsklippning på kommunal mark samt snöskottning under vinterhalvåret. Det utför även mindre snickeri- och målningsarbeten och arbetet utförs mestadels åt olika kommunala förvaltningar i hela kommunen. Röjarlaget bistår kommunen med gräsklippning, röjning och snöskottning.

Kontaktperson: Tomas Gustavsson, 070 686 43 77

tomas.gustavsson@filipstad.se

Samhälls- och hälsokommunikation

SAMHÄLLSORIENTERING - för den som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för den som är ny i Sverige. Deltagarna får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen ges på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar. Våra samhälls- och hälsokommunikatörer leder kursen.

Kontaktperson: Kerstin Carlvik, 070 253 83 50

kerstin.carlvik@filipstad.se

Samverkan Mot Egen Försörjning, SMEF I

En chefsgrupp som sammanträder en gång per månad där chefer från Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Näringslivskontoret samt (vid behov) Arbetsförmedlingen ingår. Gruppen samverkar för att finna tydliga processer mellan förvaltningarna samt statlig myndighet för att hjälpa medborgare till egen försörjning.

Kontaktperson: Linda Högberg, 070 212 39 76

linda.hogberg@filipstad.se

Samverkan Mot Egen Försörjning, SMEF II

En arbetsgrupp som sammanträder två gånger per månad där medarbetare från Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten ingår. Representanter från andra förvaltningar, myndigheter etc. inbjuds vid behov. Gruppen samverkar operativt för att finna tydliga processer mellan förvaltningarna och övriga aktuella förvaltningar eller myndigheter med syfte att hjälpa medborgare till egen försörjning.

Kontaktperson: Evelina Hellqvist

evelina.hellqvist@filipstad.se

Tvätteriet

Finns på Älvkullen (särskilt boende) och nyttjas av kommunens personal för tvätt och skötsel av arbetskläder. I tvätteriet finns möjlighet till praktik och anställningar i olika former för att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Ulrika Ribbing Johansson, 070 185 90 95

ulrika.ribbing.johansson@filipstad.se

Vägvisaren

Medborgare ska genom kontakt med Vägvisaren få hjälp med att förstå den svenska samhällsstrukturen. Detta bidrar till att understödja och påskynda integration och etablering genom att ge den enskilda medborgaren större möjlighet att få svar på samhällsfrågor av både enkel och mer komplex art. Genom kontakt med Vägvisaren görs en snabb analys av vilka frågor den sökande behöver hjälp med och vart vederbörande kan vända sig med frågan.

Kontaktperson: Kerstin Carlvik, 070 253 83 50

kerstin.carlvik@filipstad.se

Kontaktinformation Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10
Postadress
Box 303
Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-17.00