Filipstads kommun startsida

AIE:s verksamheter

Enheten har individer i praktik, anställningar och utbildning med stöd i olika former. Samarbete sker med både offentlig och privat sektor.

AIE (arbetsmarknads- och integrationsenheten) erbjuder arbetssökande kompetenshöjning i form av viss utbildning och följs upp genom coachning. Vi kartlägger, matchar, validerar och planerar för individen utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Tillsammans gör vi en planering som är rimlig och möjlig.

Administration

Fakturahantering, attestering av löner, semester och sjukskrivningar samt rekvirering av pengar.

Kontaktperson: Anneli Lindqvist, 072 599 03 38, anneli.lindqvist@filipstad.se

Café Eken

Café Eken finns på kommunhuset och nyttjas av kommunens personal och boende på trygghetsboendet. På caféet finns möjlighet till praktik och anställningar i olika former för att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Ulrika Ribbing Johansson, 070 185 90 95, ulrika.ribbing.johansson@filipstad.se

Drivkraften/Finsam

Drivkraften Filipstad är ett Finsamprojekt inom samordningsförbundet Östra Värmland.

Projektmål: Att utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på uppdrag av finansiärerna och samverkansparterna, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten Filipstads Kommun, Region Värmland och Försäkringskassan. Deltagare med ohälsa prioriteras. Tjänstedesign är en av metoderna som används för att utveckla tjänsten utifrån individens perspektiv och behov. Det handlar om att stärka deltagarna på olika sätt och finna den egna drivkraften för att komma ut i jobb eller studier. Filipstads Kommun är projektägare.

Kontaktperson: Ulrika Holmgren, 070 230 95 06, ulrika.holmgren@filipstad.se

Delegation unga i arbete, DUA

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Kontaktperson: Suada Hisenaj, 073 270 39 61, suada.hisenaj@filipstad.se

Kontaktperson: Mazlum Dogan, 073 078 54 61, mazlum.dogan@filipstad.se

Extratjänster

En extratjänst är ett jobb inom den offentliga sektorn, där arbetssökande får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer får samtidigt ett bidrag till lönen.

Den sökande kan få en extratjänst hos till exempel arbetsgivare inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderomsorgen, eller hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet.

En extratjänst kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Arbetssökande kan också ha en extratjänst på deltid om hen har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Stopp för extratjänster från 1 januari 2019

Från 1 januari tas inga nya beslut för extratjänster. Inga förlängningar kan heller beviljas. Pågående extratjänster avbryts inte.

Kontaktperson: Suada Hisenaj, 073 270 39 61, suada.hisenaj@filipstad.se

Feriepraktik/Feriejobb

Kommunen erbjuder feriepraktik/feriejobb på kommunens förvaltningar och föreningar. Elever i årskurs 9 erbjuds feriepraktik 40 timmar totalt under en 3 veckors period. Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 erbjuds feriejobb 6-8 timmar/dag under en fyraveckors period.

Kontaktperson: Suada Hisenaj, 073 270 39 61, suada.hisenaj@filipstad.se

Kontaktperson: Pia Nordlund, 070 240 66 19, pia.nordlund@filipstad.se

Integrationsgruppen

En grupp bestående av kommunchef, förvaltningschefer, ordförande i socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt kommunstyrelsens arbetsutskott. I gruppen ingår enhetschef för arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) samt utvecklingsledare för kommunen. Gruppen sammanträder sex gånger per år för att lyfta förvaltningsövergripande frågor.

Kontaktperson: Linda Högberg, 070 212 39 76, linda.hogberg@filipstad.se

Kompetenscentrum KC

Fixartjänst

Vi erbjuder kostnadsfria tjänster för pensionärer och personer med funktionsvariation för att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Här ingår bland annat att byta glödlampor, batterier och gardiner, sätta upp tavlor och testa brandvarnare för att undvika fallolyckor. I mån av tid stannar vi gärna en stund för social närvaro, kanske en promenad. Fixartjänst bistår även all kommunal verksamhet med flyttningar.

Kontaktperson: Anna Persson, 070 225 43 45, anna.persson@filipstad.se

Pensionärshjälpen

Målsättningen är att hjälpa ålderspensionärer och rörelsehindrade individer med avsikt att de ska kunna bo kvar i sina egna boenden. Vi utför tjänster till självkostnadspris, till exempel gräsklippning och snöskottning. Vi tillhandahåller endast tjänster för dig som är fast boende i Filipstads kommun.

Kontaktperson: Anna Persson, 070 225 43 45, anna.persson@filipstad.se

Underhållsgruppen

Underhållsgruppen/kommun arbetar med kommunens centrala naturområden i Filipstad, vi utför mindre snickeri- och målningsarbeten på kommunens byggnader. Vi bistår även med andra arbeten i kommunens förvaltningar.

Underhållsgruppen/föreningsliv arbetar med de föreningar som har föreningsbidrag, främst med visst underhållsarbete. Föreningar som upplever sig ha behov kontaktar oss för vidare dialog. Ett krav är att föreningen står för material och har ett tydligt arbetsmiljötänk, samt att en arbetsledare från föreningen är tillgänglig.

Kontaktperson: Tomas Gustavsson, 070 686 43 77, tomas.gustavsson@filipstad.se

Lindengruppen

Vi tränar oss inför en framtida arbetsmarknad. I vår verksamhet ingår gräsklippning på Linden och i Möjligheternas trädgård. Vi hjälper också till med att klippa, trimma och städa fotbollsplanen i Persberg. På vintern hjälper vi till med städning av bandylokaler, skytteföreningens lokal, stallets cafeteria. Vi skottar också snö på Linden, i Möjligheternas trädgård och vid bandyplanen.

Kontaktperson: Stefan Johansson, 070 259 36 85, stefan.johansson77@filipstad.se

Matchning mot arbete, Match2Job

I projektet arbetar vi med att utveckla kartläggningen av de nyanländas kompetenser och erfarenheter mot brist- yrken. Vi gör tester och bedömer kompetenser för att kunna planera hur de nyanländas erfarenheter bäst kan matchas mot olika bristyrken. Därefter genomförs bristyrkesutbildningar i samverkan med och utifrån arbetsgivarnas behov.

Kontaktperson: Mazlum Dogan, 073 078 54 61, mazlum.dogan@filipstad.se

Mottagningsenhet/Remisser

Enhet som tar emot anvisningar (remisser) från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Värmland samt (IFO) Individ- och familjeomsorg.

Huvuduppgift inom enheten är att ta emot, kartlägga samt stegförflytta individen till studier eller praktik/arbete.

Kontaktperson: Pia Nordlund, 070 240 66 19, pia.nordlund@filipstad.se

Möjligheternas trädgård

Ligger vid ett vackert parkområde vid Skillerälven i Filipstad. Det är en mötesplats för kommunens innevånare där du kan njuta av blommor, träd, buskar och kryddväxter. Möjligheternas trädgård är också till för medborgare som står en bit från ordinarie arbetsmarknad pga psykiska eller fysiska hinder. Genom park- och trädgårdsarbete i en harmonisk miljö och tillgång till stödsamtal ska medborgarna stärkas till vidare studier och arbete.

Kontaktperson: Jeanette Bergwall Berg, 070 190 48 43, jeanette.bergwall@filipstad.se

Planering i samverkan, PIS

Arbetsförmedlingen och Filipstads kommun jobbar gemensamt med alla individer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vi ansvarar gemensamt för kartläggning av individer för att få ett helhetsperspektiv där samtliga mål ska vara realistiska för individen.

Kontaktperson: Mazlum Dogan, 073 078 54 61, mazlum.dogan@filipstad.se

Röjarlaget

Den dagliga verksamheten består av röjning och gräsklippning på kommunal mark samt snöskottning under vinterhalvåret. Det utför även mindre snickeri- och målningsarbeten och arbetet utförs mestadels åt olika kommunala förvaltningar i hela kommunen. Röjarlaget bistår kommunen med gräsklippning, röjning och snöskottning.

Kontaktperson: Tomas Gustavsson, 070 686 43 77, tomas.gustavsson@filipstad.se

Samhällsorientering

SAMHÄLLSORIENTERING - för den som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för den som är ny i Sverige. Deltagarna får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen ges på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar. Våra samhälls- och hälsokommunikatörer leder kursen.

Kontaktperson: Kerstin Carlvik, 070 253 83 50, kerstin.carlvik@filipstad.se

Samverkan Mot Egen Försörjning, SMEF

En chefsgrupp som sammanträder en gång per månad där chefer från Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Näringslivskontoret samt Arbetsförmedlingen ingår. Gruppen samverkar för att finna tydliga processer mellan förvaltningarna samt statlig myndighet för att hjälpa medborgare till egen försörjning.

Kontaktperson: Linda Högberg, 070 212 39 76, linda.hogberg@filipstad.se

Ung i Filipstad

Ung i Filipstad är ett kommunalt projekt som startades år 2013 för att sänka ungdomsarbetslösheten i Filipstad. Projektet tar in ungdomar som är över 20 till 25 år. Syftet är att ungdomar som idag uppbär försörjningsstöd påbörjar arbetsträning som pågår i 3-6 månader. Motivera till studier eller stöd i att söka jobb erbjuds för att nå egen försörjning.

Kontaktperson: Suada Hisenaj, 073 270 39 61, suada.hisenaj@filipstad.se

Vägvisaren

Medborgare ska genom kontakt med Vägvisaren få hjälp med att förstå den svenska samhällsstrukturen. Detta bidrar till att understödja och påskynda integration och etablering genom att ge den enskilda medborgaren större möjlighet att få svar på samhällsfrågor av både enkel och mer komplex art. Genom kontakt med Vägvisaren görs en snabb analys av vilka frågor den sökande behöver hjälp med och vart vederbörande kan vända sig med frågan.

Kontaktperson: Kerstin Carlvik, 070 253 83 50, kerstin.carlvik@filipstad.se

Kontaktinformation Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10
Postadress
Box 303
Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-17.00

Senast uppdaterad: 2019-10-28