Filipstads kommun startsida

Behandling av personuppgifter

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs hos socialnämnden och inom socialförvaltningens olika verksamhetsområden.

Behandling av dina personuppgifter sker enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454), dataskyddsförordningen GDPR och andra författningar.

Uppgifter som du själv lämnar vid ansökan om bistånd,  uppgifter från annan till följd av en anmälan eller uppgifter som har hämtats in av socialförvaltningen med anledning av din ansökan eller anmälan används för utredning och beslut om bistånd eller annan åtgärd. Din folkbokföringsadress kan exempelvis hämtas ur befolkningsregistret. Uppgifterna används också för administration, intern uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Uppgifterna kan enligt de förutsättningar som ges i lag också komma att:

  • användas för forskningsändamål
  • utlämnas till annan myndighet för statistik
  • utlämnas till annan myndighet för att undvika felaktiga utbetalningar/felaktig taxering
  • användas för delgivning /kommunicering med part beträffande utredningsmaterial innan beslut.

Du har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av socialnämnden / socialförvaltningen.

Sänd i så fall en skriftlig begäran om detta till:

Socialförvaltningen, Box 307, 682 27 Filipstad
Ange vilket eller vilka verksamhetsområden du vill ha information från (t.ex. Äldreomsorgen). 

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig ber vi dig att kontakta socialförvaltningen, telefon 0590- 611 00 vx, för rättelse av uppgiften.

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2019-07-08