Filipstads kommun startsida

Hur går det till på socialtjänsten?

Såhär går det till i kontakten med socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp.

När någon ansöker om stöd eller hjälp hos barn- och ungdomsgruppen eller anmäler att ett barn far illa kan socialtjänsten göra en utredning. Här beskrivs de olika stegen i en utredning och vad du kan du förvänta dig av oss.

Ansöka om hjälp

Barn och vårdnadshavare kan kontakta barn- och ungdomsgruppen för att få råd, stöd eller hjälp. Det kallar vi en ansökan. När vi fått en ansökan ska vi alltid göra en utredning enligt Socialtjänstlagen.

Anmäla om någon far illa

Det kan också vara en förälder, släkting, sjukvården, barnomsorgen, skolan eller polisen som kontaktar oss och berättar att de är oroliga för ett barn. Det kallas för anmälan enligt Socialtjänstlagen.

När du har gjort en anmälan kontaktar socialsekreteraren alltid den eller de som har blivit anmälda. De får veta att de har blivit anmälda och vad anmälan gäller. Det går också att göra anmälningar anonymt.

När vi fått en anmälan gör vi först en bedömning om en utredning behövs. Detta kallas för en förhandsbedömning och detta gör vi för att ta reda på vilka behov barnet och familjen har och hur vi kan tillgodose behoven på bästa sätt. Bedömningen gör vi i samarbete med barnet och föräldrarna.

Förhandsbedömningen ska vara gjord senast 14 dagar efter att anmälan har kommit in

Så här går utredningen till

Vi gör utredningen tillsammans med familjen för att ta reda på vilka behov ni har och hur vi bäst kan tillgodose behoven. Socialtjänsten samlar information som kommit fram i utredningen och gör en bedömning av om barnet eller föräldrarna behöver någon form av hjälp. Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som andra barn.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i utredningen. Under utredningen pratar vi med föräldrarna om vad som fungerar och vad som inte fungerar i familjen. Vi pratar också med barnet för att få en uppfattning om hur barnet själv ser på sin situation.

Vi tar också kontakt med andra personer i familjens närhet, till exempel förskolan, skolan eller sjukvården. Ibland bjuder vi in till ett nätverksmöte för att se om släkt och vänner kan hjälpa.

Efter utredningen fattar vi ett beslut

En utredning ska vara klar inom fyra månader, men om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas.

När utredningen är klar men innan vi har fattat ett beslut har du rätt att yttra dig över innehållet i utredningen, detta kallas kommunicering.

Om du vill överklaga ett beslut kan du få rättshjälp. Under utredningen har du rätt att anlita ett juridiskt ombud som du bekostar själv.

Beslut

Alla beslut som socialtjänsten tar, tas alltid utifrån barnens bästa och behov. Beslut som tas kan leda fram till att det behövs stöd i form av exempelvis:

  • Öppenvård
  • Familjebehandling
  • Kontaktperson och kontaktfamilj
  • Familjehem eller institution
  • Råd och stöd av socialsekreterare
  • Kontakt med en annan myndighet

Socialnämnden kan ansöka om vård i enlighet med lagen om vård av unga, LVU, om utredningen finner allvarliga missförhållanden i hemmet eller om ungdomen uppvisar ett skadligt beteende.

Vi dokumenterar

Alla uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Lagen säger att den enskilde bör hållas underrättad om all dokumentation som förs om honom/henne och man har också rätt att begära ut den dokumentation som finns.

Vi har tystnadsplikt

Den information som kommer fram under en utredning lyder under sekretesslagen. Det betyder att vi som jobbar inom barn- och unga inte utan medgivande eller stöd i lagen får lämna ut uppgifter till enskilda eller andra myndigheter.

Det som skrivs om dig är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Förhindra att barn förs bort och tvingas gifta sig

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. Kampanjsidan, www.bortford.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riktar sig till allmänheten och viktiga vuxna där de kan få kunskap om lagstiftning och varningssignaler.

Om du känner oro för någon ung i din närhet finns det några viktiga saker du kan göra för att hjälpa till. Besök www.bortford.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att veta mer.

Kampanjen Bortförd är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland.

Telefonnummer:

0590‑612 78 
Faxnummer: 0590‑615 97

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 E

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Öppettider:

Reception: Måndag, onsdag och fredag: 09.00-10.00 samt 10.30-12.00. Tisdag och torsdag: 13.00-14.30