Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Verksamheter inom LSS

Vilken verksamhet finns för personer som omfattas av bistånd enligt LSS? LSS beskriver 10 rättigheter. Verksamheten i Filipstad är uppbyggd för att på ett bra sätt tillgodose dessa rättigheter.

De 10 rättigheterna samt verksamheten i Filipstad:

 1. Rådgivning och personligt stöd
  Lagen ger rätt till stöd av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagod, logoped, arbetsterapeut och dietist. Rådgivningen skall vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst. För denna punkt är Landstinget i Värmland huvudman och ansvarig.

 2. Personlig assistans
  Om man har stora funktionshinder kan man ha rätt att få personlig assistans. Assistans får man för att klara sina personliga grundläggande behov, exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, matsituationer, att kommunicera med andra eller för personens totala behov. I de fall det grundläggande behovet är mer än 20 timmar i veckan, kan man ansöka om ersättning enligt LASS, Lagen om assistansersättning. Det söks hos Försäkringskassan vilken samarbetar med alla assistanssamordnare, till exempel kommunen. Om man erhåller insatser enligt LASS, kan man välja att få assistansen utförd av olika assistanssamordnare, kommunen, kooperativ, privat assistanssamordnare eller själv ta fullt arbetsgivaransvar och erhålla ekonomiskt stöd till kostnaderna det medför.

 3. Ledsagarservice
  Den person som omfattas av lagen och inte har personlig assistans har rätt till ledsagarservice. Det kan innebära hjälp och stöd för att exempelvis besöka vänner eller delta i kulturlivet. Ledsagarservicen skall vara en personlig service och anpassas efter individens behov.

 4. Kontaktperson
  Kontaktpersonen skall kunna ge råd i vardagssituationer, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter och finnas till för att minska isoleringen. Kontaktpersonen skall således vara en person som ställer sig till förfogande som medmänniska. Stödet kan också ges av en familj, en så kallad stödfamilj.

 5. Avlösarservice i hemmet
  Avlösarservicen finns både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig på dagar, kvällar, nätter och helger. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

 6. Korttidsvistelse utanför hemmet
  Rätten till korttidsvistelse finns både för att den som har ett funktionshinder ska kunna få rekreation och miljöombyte och för att de anhöriga eller familjehemsföräldrarna ska få avlösning. Korttidsvistelsen ska kunna ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt. Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer. Den skall vara tillgänglig dygnet runt och på helger.

 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Korttidstillsynen är en fritidsverksamhet för barn över 12 år och som har ett omfattande funktionshinder. Den gäller före och efter skoldagen samt under skolloven.

 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
  Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta skall vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

 9. Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad för vuxna
  Bostäderna kan utformas på olika sätt, men de viktigaste formarna är servicebostad och gruppbostad. Den som omfattas av lagen har också rätt att få en särskilt anpassad bostad av kommunen.
  I Filipstads kommun finns fyra grupbostäder (en i Lesjöfors och tre i Filipstad) för personer som omfattas av LSS. I varje gruppbostad bor fem eller sex personer som förutom sina privata lägenheter också har gemensamhetsutrymmen. Där finns tillgång till personal dygnet runt.

 10. Daglig verksamhet
  Den som tillhör personkrets 1 eller 2 har rätt till Daglig verksamhet. Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte heller utbildar sig. I Filipstads kommun bedrivs Daglig verksamhet i Filipstads tätort.

Mer information