Filipstads kommun startsida

Hjälp och stöd till funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar.

Alla stödinsatser inom LSS behovsprövas av kommunens handläggare. Det är den enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansökan om insatser enligt LSS.

För att ansöka ring kommunens växel på telefon: 0590-611 00 eller fyll i blanketten som finns bland våra e-tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta oss om du önskar ett besök eller ett möte för mer information eller för att göra en ansökan.

Vilket stöd kan jag ansöka om?

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Filipstads kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. Verksamheterna syftar till att ge:

 • Stöd för att underlätta boendet och bryta isolering
 • Stöd i personlig omvårdnad
 • Stöd för att delta i samhällslivet
 • Stöd för att delta i fritidsaktiviteter
 • Möjlighet för anhöriga att få avlösning
 • Tillsyn i anslutning till skoldagen
 • Möjlighet till miljöombyte
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service
 • Meningsfull sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder

Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Så här går en ansökan till

Steg 1 – Ansökan

 • Du tar kontakt med LSS-handläggare i kommunen.
 • Skicka in din ansökan. Vi kan komma att begära in läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande.

Steg 2 – Möte med LSS-handläggare

 • LSS-handläggaren träffar dig och ställer några frågor. Du får berätta om dig själv.

Steg 3 – Utredning

 • LSS-handläggaren skriver ner vad du har berättat på mötet.
 • Handläggaren utreder vilken personkrets du tillhör utifrån lagboken.
 • Handläggaren utreder om du har behov av den sökta insatsen.

Steg 4 – Beslut och delgivning

 • LSS-handläggaren skickar svarsbrev till dig. I brevet finns ett beslut samt utredning om du får hjälp eller inte och varför.

Steg 5 – Välj utförare

 • Du väljer vem som ska hjälpa dig.

Steg 6 – Uppföljning

 • Uppföljning sker en gång per år. Du träffar LSS-handläggaren och berättar hur det går.

Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Ange i överklagan vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras. Bifoga kopia på beslutet du överklagar. Skicka din överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet till Filipstads kommun.

Vad betalar man?

Om du blir beviljad en insats är den kostnadsfri. Det du kan komma att betala är matkostnad om du bor på elevhem, eller vistas på fritids eller korttids. För de barn som bor i familjehem eller boende unga så ska föräldrarna bidra med omkostnader runt barnet. Om du är beviljad boende vuxna betalar du för ditt boende men inte för det stöd som du får i ditt hem.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utför tillsyn av kommunernas LSS- verksamhet. LSS kräver ofta väl samordnade och integrerade insatser från olika verksamheter. Gränserna mellan den enes och den andres ansvar är ibland otydlig. Det betyder att IVO inte bara granskar den enskilda verksamheten, de tittar även på hur hela vårdkedjan fungerar och om och hur samverkan sker mellan olika utförare.

Telefonnummer:

0590‑612 80

Öppettider:

måndag- fredag 9.00- 10.00

Telefonnummer:

0590‑612 80

Öppettider:

måndag- fredag 9.00-10.00

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Undersidor