Filipstads kommun startsida

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig.

Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ett läkarintyg och ett fotografi.

Giltighet

Parkeringstillståndets giltighet baseras på läkarintygets giltighet, dock högst 5 år. Det är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Tillståndet gäller i hela landet, även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (4 juni 1998). Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Platser där tillståndet gäller:

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst 24 timmar, om
  inget annat angivits på tilläggstavla.
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än
  24 timmar.
 • under högst 3 timmar på gågata.
 • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden
  eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • all parkering skall ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Tillståndet gäller inte på följande platser:

 • parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbjudet att stanna eller
  på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon,
  taxizon, p-plats för buss/lastbil etc).
 • parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke
  anger att parkering är tillåten.
 • på gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade
  parkeringsplatser.

Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (till exempel parkeringshus). Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Avgift erlägges på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte avgiftsbefrielse medgivits.

Övrigt

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Ansökan

 Ansök via blanketten Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du hittar bland våra e-tjänster.

Har du frågor kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ring kommunens växel 0590-611 00 och be att bli kopplad till handläggare.